โครงการ ฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านสะแนะ

สถานที่ตั้ง

ตำบล เรียง อำเภอ รือเสาะ จังหวัด นราธิวาส

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

เรื่องเดิม

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2547 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พร้อมด้วยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านสะแนะ หมู่ที่ 1 ตำบลเรียง อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ในการนี้ ได้มีพระราชดำริให้พิจารณาจัดหาแหล่งน้ำสนับสนุนกิจกรรมโครงการฟาร์มตัวอย่าง เพื่อช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ได้มีแหล่งจ้าง     แรงงาน แหล่งผลิตอาหาร และให้ความรู้ด้านการเกษตรที่ถูกต้อง         

ผลการดำเนินงาน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆภายในฟาร์มตัวอย่างฯ แล้ว ดังนี้

                          - งานอำนวยการและประสานงาน ได้ก่อสร้างอาคารและโรงเรือน    ต่าง ๆ รวมทั้งจัดหาครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่ออำนวยความสะดวกและรองรับกิจกรรมการดำเนินงานต่างๆในฟาร์มตัวอย่าง  

                          - งานปศุสัตว์ ดำเนินการจัดซื้อพันธุ์สัตว์ ได้แก่ แพะ เป็ด และไก่ รวมทั้งก่อสร้างโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ 

                          - งานประมง  ดำเนินการเลี้ยงปลานิลแดง ปลาแรด ปลากดเหลือง และปลาทับทิม ทั้งในบ่อเลี้ยงและกระชังปลา จำนวน 75 กระชัง 

                          - งานพืชผักและไม้ผล ดำเนินการเพาะเลี้ยงเห็ด แปลงพืชผัก ไม้ผล 

ประโยชน์ที่ได้รับ

จะสามารถสนับสนุนกิจกรรมการดำเนินงานโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริได้เป็นอย่างดี สามารถสร้างอาชีพให้แก่ราษฎรได้อย่างต่อเนื่อง มีการจ้างแรงงานในพื้นที่ เป็นแหล่งให้ความรู้แก่ผู้เข้ามาทำงานในฟาร์มตัวอย่างในการเรียนรู้ด้วยตนเอง และเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับราษฎรที่สนใจที่เข้ามาเยี่ยมชมการดำเนินงานโครงการได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันและในที่ดินที่ทำกินของตนเองได้เป็นอย่างดี

กิจกรรมด้านการประมง  ดำเนินการเลี้ยงปลานิลแดง  ปลาแรด  ปลากดเหลือง

 และปลาทับทิม จำนวน 75 กระชัง

กิจกรรมพืชผักภายในฟาร์ม

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านการส่งเสริมอาชีพ

curve