โครงการ ฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านโคกโก

สถานที่ตั้ง

ตำบล โต๊ะเด็ง อำเภอ สุไหงปาดี จังหวัด นราธิวาส

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

เรื่องเดิม

สำนักราชเลขาธิการ ได้มีหนังสือที่ รล 0010.1/315 ลงวันที่ 13 มกราคม 2548 ความว่าสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ที่บ้านโคกโก หมู่ที่ 2 ตำบลโต๊ะเด็ง อำเภอสุไหงปาดี เพื่อช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ใกล้เคียงให้มีแหล่งจ้างแรงงาน แหล่งผลิตอาหารและให้ความรู้ด้านการเกษตรที่ถูกต้อง โดยให้กรมชลประทานสนับสนุนในการจัดหาแหล่งน้ำและวางระบบน้ำเพื่อการเกษตรภายในฟาร์มตัวอย่าง

ผลการดำเนินงาน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินกิจกรรมฟาร์มตัวอย่างไปแล้ว ดังนี้

-  งานอำนวยการและประสานงาน ดำเนินการก่อสร้างอาคารและโรงเรือนต่าง ๆ รวมทั้ง การจัดหาครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่ออำนวยความสะดวกและรองรับการดำเนินกิจกรรมต่างๆภายในฟาร์ม

-  งานปศุสัตว์ ดำเนินการจัดซื้อพันธุ์สัตว์และก่อสร้างโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ 

-  งานประมง   ดำเนินการเลี้ยงปลานิลในบ่อเลี้ยงและเลี้ยงปลาในกระชัง จำนวน 40 กระชัง ซึ่งประกอบด้วยเลี้ยงปลากดเหลือง  ปลาทับทิม และปลาแรด

-  งานพืชผักและผลไม้ ดำเนินการเพาะเลี้ยงเห็ด จำนวน 10 โรงเรือน แปลงพืชผักไม้ผล 

ประโยชน์ที่ได้รับ

ระบบจะสามารถสนับสนุนกิจกรรมการดำเนินงานโครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สามารถสร้างอาชีพให้แก่ราษฎรในพื้นที่ได้ เป็นแหล่งผลิตอาหารและเป็นแหล่งความรู้แก่ผู้เข้ามาทำงานในฟาร์มตัวอย่างในการเรียนรู้ด้วยตนเอง รวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับราษฎรที่สนใจเข้ามาเยี่ยมชมการดำเนินงานโครงการสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้

กิจกรรมเลี้ยงปลากด  ปลาทับทิม และปลาแรด จำนวน 40 กระชัง

กิจกรรมโรงเพาะเลี้ยงเห็ดภายในฟาร์ม

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านการส่งเสริมอาชีพ

curve