โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยป่าสิก

สถานที่ตั้ง

ตำบล ป่าหุ่ง อำเภอ พาน จังหวัด เชียงราย

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve