"องค์ความรู้จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ "

รายละเอียดองค์ความรู้

“องค์ความรู้จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน”

          ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน จังหวัดสกลนคร มีกรมชลประทานเป็นหน่วยงานหลักในการประสานการดำเนินงานศึกษาทดลองพัฒนาพื้นที่แห้งแล้ง ดินคุณภาพต่ำและมีเกลือใต้ดินทำให้มีปัญหาดินเค็มโดยการพัฒนาแหล่งน้ำสร้างความชุ่มชื้นฟื้นฟูป่า แก้ปัญหาดินเค็ม ส่งเสริมอาชีพเกษตรกร การเลี้ยงสัตว์ พัฒนาอาชีพอุตสาหกรรมในครัวเรือนเป็นอาชีพเสริม ตามความเหมาะสมของทรัพยากรในท้องถิ่น มีความโดดเด่นในการพัฒนาสายพันธุ์ปศุสัตว์จนเป็นเอกลักษณ์ ได้แก่ โคเนื้อภูพาน พัฒนาจากโควากิวของญี่ปุ่น ไก่ดำภูพานพัฒนาจากพันธุ์พื้นเมือง สุกรภูพานพัฒนาจากจุดเด่นของสุกรพันธุ์เหมยซาน พันธุ์พื้นเมือง และพันธุ์ดูร็อคเจอร์ซี่ ทำให้เป็นพันธุ์สัตว์ที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงขึ้น ตลอดจนพัฒนาพันธุ์ข้าวที่เป็นเอกลักษณ์ ได้แก่ ข้าวพันธุ์สกลนคร เป็นข้าวเหนียวคุณภาพดีลักษณะเหนียวนุ่มมีกลิ่นหอม ปลูกได้ทั้งสภาพนาดอน
นาชลประทาน และสภาพข้าวไร่

          จากผลการศึกษาทดลอง มีองค์ความรู้นำไปจัดทำเป็นหลักสูตรฝึกอบรมขยายผล ดังนี้

 1. สายธารแห่งชีวิต
 2. การเลี้ยงโคเนื้อภูพาน
 3. การเลี้ยงไก่ดำภูพาน
 4. การเลี้ยงสุกรภูพาน
 5. การปลูกข้าวพันธุ์สกลนคร
 6. การปลูกข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ ๑๐๕
 7. ลิ้นจี่ นพ.๑
 8. การเลี้ยงสัตว์ปีกเพื่อควบคุมศัตรูพืชสวนไม้ผล
 9. การผลิตวุ้นเส้นจากถั่วเขียว
 10. การเลี้ยงปลานิลแดงร่วมกับเป็ดบาหลีลูกผสม
 11. การเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์
 12. เกษตรทฤษฎีใหม่
 13. การจัดการดินเค็มเพื่อปลูกข้าว
 14. การจัดการดินลูกรังเพื่อเพิ่มผลผลิตพืช
 15. การเพาะเห็ดเศรษฐกิจและเห็ดพื้นเมือง
 16. การปลูกยางพารา
 17. หม่อนพันธุ์สกลนครและไหมพันธุ์นางตุ่ย
 18. การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากพืชสมุมไพร
 19. การผลิตผ้าย้อมคราม

แปลงทฤษฎีใหม่

                                                                                       

แปลงนาข้าว

แปลงปศุสัตว์

โคภูพาน

สุกรภูพาน

ไก่ดำภูพาน

การเลี้ยงปลา

การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม

การผลิตผ้าย้อมคราม

การทอผ้าประกอบเส้นใยพืช (กกผสมฝ้าย)

ทำน้ำยาสมุนไพรภูพานพรรณ

 

 


                                                                                        กลุ่มนโยบายพิเศษ

                                                                                        ๑ มีนาคม ๒๕๖๒

 

curve