"องค์ความรู้จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง"

รายละเอียดองค์ความรู้

องค์ความรู้จาก"ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง"

          พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มีพระราชดำรัสกับผู้ว่าราชการจังหวัดระบบบูรณาการ เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๔๖ ณ วังไกลกังวล หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ เกี่ยวกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง ตอนหนึ่ง ความว่า...

          “...ไปทำศูนย์ศึกษาการพัฒนาที่ภาคใต้ ไปซื้อที่ อันนี้ไม่ได้ซื้อส่วนตัว ให้ทางราชการซื้อที่ แล้วก็ทำแบบเดียวกัน ให้พัฒนาที่ที่ปลูกอะไรไม่ได้ให้ปลูกได้ที่นั่น ไม่ใช่แห้งแต่เปียกด้วยน้ำเปรี้ยว แก้ไขให้สามารถปลูกและเลี้ยงปลาได้ ก่อนนี้เลี้ยงปลา เอาปลาใส่ มันกระโดดออกมา ปลามันต้องอยู่ในน้ำ แต่มันโดดออกมา มันไม่ยอมอยู่ในน้ำ ในที่สุด เดียวนี้ถ้าไปดูก็สามารถที่จะดูว่า ใช้ได้”

          “...เราทำโครงการเรียกว่าโครงการแกล้งดิน เพราะว่า...ฝ่ายพัฒนาที่ดิน...บอกว่าการขุดดิน หมายความว่าไถนา เอาน้ำใส่ดิน มันจะเปรี้ยวยิ่งขึ้นก็จริงมันเปรี้ยวจนกระทั่งว่าข้าวขึ้นมานิดเดียวหงิกงอไม่ขึ้นแต่นานไป ปลูกไปเชื่อว่ามันจะขึ้นได้...แต่ในที่สุด...เปรี้ยวน้อยลง...เราดีใจที่สามารถนำมาผลิตข้าวได้ภายในปีครึ่ง...”

          ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง จังหวัดนราธิวาส มีกรมพัฒนาที่ดินเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการศึกษาทดลองปรับปรุงดินเปรี้ยวหรือดินพรุให้สามารถเพาะปลูกพืชได้หรือที่เรียกว่า “แกล้งดิน”คือ กระบวนการทำให้ดินแห้งจนเปรี้ยวจัด แล้วใช้น้ำชะล้างกรดกำมะถันออกไป รวมทั้งใช้หินปูนฝุ่นปรับสภาพดินและน้ำให้มีความเป็นกรดลดลงจนสามารถปลูกพืช เลี้ยงปลา ตลอดจนใช้ประโยชน์ในด้านการเกษตรได้

จากผลการศึกษาทดลอง มีองค์ความรู้นำไปจัดทำเป็นหลักสูตรฝึกอบรมขยายผล ดังนี้

        ๑. การแกล้งดิน

        ๒. การปรับปรุงดินเปรี้ยวเพื่อปลูกข้าวหอมกระดังงา

        ๓. การปลูกปาล์มน้ำมันในพื้นที่พรุ

        ๔. การทำการเกษตรทฤษฏีใหม่ในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด

        ๕. การผลิตอาหารข้นสำหรับไก่

        ๖. การผลิตอาหารข้นสำหรับแพะ

        ๗. การเลี้ยงปลาหมอไทยในบ่อดิน

        ๘. การเลี้ยงปลานิลในบ่อดิน

         ๙. การปลูกและแปรรูปไม้เสม็ดขาวในพื้นที่พรุ

        ๑๐. การปลูกและแปรรูปปาล์มสาคู

        ๑๑. แนวทางการฟื้นฟูป่าพรุ

        ๑๒. การปลูกสละแซมในสวนยางพารา

        ๑๓. การเพาะเห็ดฟางด้วยขี้เลื่อยไม้ยางพารา

        ๑๔. การเพาะเห็ดสกุลนางรมด้วยขี้เลื่อยไม้ยางพารา

        ๑๕. การทำบัญชีครัวเรือน

        ๑๖. การใช้หญ้าแฝกเพื่อขึ้นรูปผลิตภัณฑ์

        ๑๗. การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพรไล่ยุง

นาข้าวของศูนย์ฯ พิกุลทอง

                  

การปลูกปาล์มน้ำมัน

แปลง "ทฤษฎีใหม่"

                         การเลี้ยงแพะ                             

 

 

  

           การเลี้ยงปลา

                    

          การเพาะเห็ด             

ป่าเสม็ด

ป่าพรุโต๊ะแดง

โรงงานสาธิตผลิดตไบโอดีเซล

 

                                                

 

 

 

      กลุ่มนโยบายพิเศษ

                                                                                        ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

 

curve