Green House Effect

รายละเอียดองค์ความรู้

Green House Effect    

 

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2532 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ ไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ และได้พระราชทานพระราชดำริ  เกี่ยวกับงานด้านสิ่งแวดล้อม สรุปได้ดังนี้

“...เนื่องจากปัจจุบัน  ปัญหาสิ่งแวดล้อมหรือมลภาวะเป็นพิษ  กำลังเป็นปัญหาใหญ่ระดับโลก  ซึ่งเรื่องหนึ่ง ได้แก่การเผาผลาญอินทรีย์สารมากเกินไป   ทำให้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์เกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก  และไปห่อหุ้มโลกชั้นบรรยากาศ  อันเป็นการปิดกั้นไม่ให้มีการระบายความร้อนเป็นไปตามธรรมชาติ   ซึ่งมีผลทำให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้นเกิดความแปรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมีความห่วงใย  ในปัญหานี้ ซึ่งเรียกว่า  Green House Effect     พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำริ  ให้ นักวิชาการหรือศูนย์ฯ ได้ดำเนินการศึกษาวิจัยหาปริมาณของออกซิเจนที่ต้นไม้ผลิตออกมาและศึกษาว่าพืชชนิดใด  จะสามารถผลิตออกซิเจนได้มากกว่าคาร์บอนในพืชต่าง ๆ เนื่องจากพืชที่เก็บคาร์บอนไว้นั้น  ส่วนใหญ่จะมาจากคาร์บอนไดออกไซด์ เมื่อเป็นดังนี้ก็สามารถกำหนดจำนวนคาร์บอนไดออกไซด์     ที่พืชดูดซับเข้าไปและจำนวนออกซิเจนที่พืชคายออกมา    และเมื่อนำมาเปรียบเทียบกัน   ก็จะสามารถทราบว่าพืชชนิดใดสามารถดูดซับคาร์บอนไดออกไชด์  ได้ดีกว่าหรือสามารถคายออกซิเจนได้มากที่สุด    ก็จะส่งเสริมให้มีการปลูกต้นไม้ชนิดนั้นให้มาก ๆ  เพราะนอกจากจะช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศแล้ว   ยังเพิ่มออกซิเจนด้วยซึ่งจะเป็นการบรรเทาปัญหา Green House Effect ...”

curve