ฝายแห่งรอยยิ้ม

รายละเอียดองค์ความรู้

 

ฝายแห่งรอยยิ้ม


520806-1520806-2

ฝายทดน้ำบ้านห้วยคตและฝายทดน้ำบ้านหนองตาจอนฯ จ.ราชบุรี

      เมื่อความขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรของราษฏรในท้องที่จังหวัดราชบุรี  ทราบถึงพระเนตรพระกรรณ  จากหนังสือขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ เพื่อช่วยเหลือราษฏรของนายสมจิตต์  เอี่ยมทอง ราษฏรบ้านเลขที่ 57 หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งหลวง  อำเภอปากท่อ  จังหวัดราชบุรี

      พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการก่อสร้างฝายทดน้ำบ้านห้วยคตและฝายทดน้ำบ้านหนองจาจอนไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2549

      ความช่วยเหลือที่พระราชทานแก่ราษฏรในพื้นที่ คือ การพัฒนาลำห้วยธรรมชาติสาขาของลำห้วยบงในตำบลทุ่งหลวง ความยาวประมาณ 6 กม. ซึ่งในฤดูฝนมีปริมาณฝนตกมากเพียงพอที่จะเก็บกักน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง  ให้เป็นแหล่งเก็บกักน้ำในพื้นที่  โดยก่อสร้างฝายทดน้ำ 2 แห่ง  คือ ฝายทดน้ำบ้านห้วยคต  หมู่ที่ 16  และฝายทดน้ำบ้านหนองจาจอน  หมู่ที่ 10  พร้อมขุดลอกลำห้วยบริเวณหน้าฝายทั้ง 2 แห่ง  ความยาวประมาณ 2 กม.

      ฝายทั้งสองแห่งซึ่งเกิดจากพระเมตตา  ได้ช่วยให้ราษฏรมีน้ำใช้เพียงพอ  และทำการเกษตรได้ผลผลิตอย่างสมบูรณ์  สร้างรอยยิ้มที่สดใสชื่นบานแก่ราษฏรมาจนเท่าทุกวันนี้
 

 

ที่มา : วารสารข่าวชลประทาน ปีที่ 17 ฉบับที่ 133 เดือน พฤษภาคม 2552 

curve