โคเนื้อภูพาน

รายละเอียดองค์ความรู้

โคทาจิมะภูพาน เป็นสายพันธุ์หนึ่งของพันธุ์หวากิว ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งผลิตเนื้อมีคุณภาพสูงที่สุด มีคุณภาพซากสูงกว่าทุกสายพันธุ์ เป็นที่รู้จักในชื่อ โกเบ บีฟ และ มัตซึซากะ บีฟ ถือว่าเป็นโคที่ให้เนื้อมีคุณภาพดีที่สุดในโลก โดย โคทาจิมะ เข้ามาสู่ประเทศไทยในปี 2531 จากการที่ สมาคมผู้เลี้ยงโคหวากิว เมืองโฮซากา ประเทศญี่ปุ่น น้อมเกล้าฯ ถวายโคหวากิวสายพันธุ์ทาจิมะให้กับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 1 คู่  และได้พระราชทานโคทาจิมะคู่นี้ให้แก่กรมปศุสัตว์ 

โคทาจิมะ คือโคสายพันธุ์หนึ่งของพันธุ์หวากิว (Wagyu) ซึ่งมาจากคำผสม 2 คำคือ  Wa หมายถึงประเทศญี่ปุ่น และ gyu หมายถึงโค ดังนั้น Wagyu หมายถึงโคญี่ปุ่น ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 สายพันธุ์ ดังนี้ Japanese Black  Japanese Shorthorn  Japanese Brown  Japanese Polled โคทาจิมะเป็นสายพันธุ์หนึ่งของ Japanese Black ซึ่งผลิตเนื้อมีคุณภาพสูงสุด มีคุณภาพซากสูงกว่าทุกๆสายพันธุ์ เป็นที่รู้จักในชื่อ Kobe beef และ Matsusaka beef  ถือว่าเป็นโคเนื้อที่ให้เนื้อมีคุณภาพดีที่สุดในโลก ลักษณะเนื้อมีความนุ่มไขมันแทรกเกรดสูง จุดเด่นที่สำคัญของโคทาจิมะคือมีสัดส่วนของกรดไขมันไม่อิ่มตัว : กรดไขมันอิ่มตัวสูงกว่าโคทั่วไป คือเท่ากับ 2.0 : 2.2 ขณะที่โคทั่วไปมีสัดส่วนเท่ากับ 
1.8 : 2.2 ซึ่งกรดไขมันที่ไม่อิ่มตัวมีผลทำให้เนื้อโคทาจิมะปลอดภัยต่อการบริโภค
โคทาจิมะในประเทศไทย
 ปี พ.ศ. 2531 สมาคมผู้เลี้ยงโคหวากิว เมืองโอกาซา ประเทศญี่ปุ่น โดย Mr. Nishida ผู้แทนสมาคมน้อมเกล้าฯ ถวายโคหวากิว สายพันธุ์ทาจิมะ ให้กับสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 1 คู่ (ผู้ 1 ตัว เมีย 1 ตัว) อายุ 15 เดือน และได้พระราชทานโคทาจิมะคู่นี้ให้แก่กรมปศุสัตว์ โดยกรมปศุสัตว์นำมาเลี้ยงที่ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีการผสมเทียมและผลิตน้ำเชื้อ จังหวัดปทุมธานีในขณะนั้น ซึ่งสามารถผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งได้ 1,500 โดส เพื่อใช้ในการศึกษาวิจัยการปรับปรุงพันธุ์โคเนื้อสำหรับการขุนเพื่อผลิตเนื้อโคขุนคุณภาพสูง

curve