องค์ความรู้เรื่อง "อ่างเก็บน้ำห้วยตาดไฮใหญ่"

รายละเอียดองค์ความรู้

  "อ่างเก็บน้ำห้วยตาดไฮใหญ่"


          เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๒๕ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ อดีตองคมนตรี และอธิบดีกรมชลประทาน เข้าเฝ้าฯ ณ กรมราชองครักษ์ สวนจิตรลดา ในการนี้มีพระราชดำริเกี่ยวกับโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตาดไฮใหญ่ สรุปความว่า ควรพิจารณาวางโครงการ และก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยตาดไฮใหญ่ เพื่อจัดหาน้ำสนับสนุนโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน บ้านนานกเค้า ตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนครพื้นที่โดยประมาณ ๑,๘๐๐ ไร่ ให้สามารถส่งน้ำเพื่อทำการศึกษาและทดลองงานพัฒนาการเกษตรต่างๆ ได้ตลอดปี และมีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค สำหรับราษฎรบ้านนานกเค้า ได้ตลอดปีด้วย

         กรมชลประทาน ได้ดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยตาดไฮใหญ่ เป็นลักษณะเขื่อนดิน สูง ๑๘.๕๐ เมตร ยาว ๑๘๗.๐๐ เมตร สันเขื่อนกว้าง ๖.๐๐ เมตร ความจุ ๑.๓๐ ล้านลูกบาศก์เมตร พร้อมระบบส่งน้ำ ท่อส่งน้ำยาว ๓,๓๐๐ เมตร คลองส่งน้ำสายซอย ๓ คลอง ความยาวรวม ๑๐,๖๗๐ เมตร พื้นที่ชลประทาน ๒,๐๐๐ ไร่ เริ่มสร้างเมื่อปี ๒๕๒๗ แล้วเสร็จในปีเดียวกัน

     

อ่างเก็บน้ำห้วยตาดไฮใหญ่

 

ระบบส่งน้ำ

           
         ประโยชน์ของโครงการ สามารถจัดการส่งน้ำสนับสนุนพื้นที่ศึกษาทดลองของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน พื้นที่เพาะปลูกของราษฎรบริเวณใกล้เคียง รวมทั้งเพื่อการอุปโภคบริโภคของราษฎรบ้านนานกเค้า ตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ประชากร ประมาณ ๖๐๐ คน 

     

     

แปลงศึกษาทดลองของศูนย์ ภูพานฯ

 

     

     

พื้นที่การเกษตรบ้านนานกเค้า

 

 


 

กลุ่มนโยบายพิเศษ

๒๕ พฤษจิกายน ๒๕๖๓

curve