องค์ความรู้ "อ่างเก็บน้ำใกล้บ้าน"

รายละเอียดองค์ความรู้

โครงการอ่างเก็บน้ำใกล้บ้าน

           พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มีพระราชดำริเมื่อวันที่ ๔, ๗ และ ๙ กันยายน ๒๕๒๔ ให้พิจารณาจัดหาน้ำสนับสนุนพื้นที่แปลงวิจัยทดลองของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส และพื้นที่นาบริเวณใกล้เคียงอีกประมาณ ๑,๗๐๐ ไร่ 

อ่างเก็บน้ำใกล้บ้าน

 

ระบบส่งน้ำ

 

แปลงศึกษาทดลองของศูนย์ฯ พิกุลทอง

           กรมชลประทาน ดำเนินการสนองพระราชดำริโดยก่อสร้างเป็นอ่างเก็บน้ำชนิดดินถม ทำนบดิน สูง ๕ เมตร ยาว ๖๖๓ เมตร ความจุกักเก็บน้ำ ๒.๘๕ ล้านลูกบาศก์เมตร พร้อมระบบส่งน้ำ ฝั่งขวาความยาว ๔.๕ กิโลเมตร ฝั่งซ้าย ความยาว ๑.๘ กิโลเมตร เริ่มก่อสร้างเมื่อปี ๒๕๒๕ แล้วเสร็จเมื่อปี ๒๕๒๖ 

 

หมู่บ้านรอบศูนย์ฯ (พื้นที่ทำนาทำสวน)

 

ป่าพรุในศูนย์ฯ พิกุลทอง

           

              ประโยชน์ของโครงการ สามารถส่งน้ำสนับสนุนการดำเนินงานศึกษาทดลองของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง พื้นที่หมู่บ้านรอบศูนย์ฯ และพื้นที่ใกล้เคียง ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โดยส่งน้ำหมุนเวียนตามความต้องการของศูนย์ฯ และตามแผนการปลูกพืชของเกษตรกร พื้นที่รับประโยชน์เป็นพื้นที่ทำนา ๔,๑๓๐ ไร่ พื้นที่ปลูกพืชไร่ – ไม้ยืนต้น ๑,๗๐๐ ไร่ พื้นที่ป่าพรุ ๓๘๐ ไร่ ทำให้ราษฎรมีน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคและทำการเกษตร อย่างพอเพียงรวมทั้งช่วยบรรเทาอุทกภัยในช่วงฤดูฝนอีกด้วย

 


 

กลุ่มนโยบายพิเศษ

๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓

 

 

curve