องค์ความรู้ "โครงการบรรเทาอุทกภัยบางสะพาน"

รายละเอียดองค์ความรู้

 

โครงการบรรเทาอุทกภัยบางสะพาน

 

            พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มีพระราชดำริกับอธิบดีกรมชลประทาน และผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๔๗ ณ วังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สรุปความว่าพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จนจรดจังหวัดชุมพร มีปริมาณน้ำในลำห้วยต่างๆ เป็นจำนวนมากที่ไหลลงทะเล ให้กรมชลประทานพิจารณาวางแผนสร้างแหล่งน้ำเก็บกักน้ำต่างๆ ตามความเหมาะสมไว้ใช้ประโยชน์ให้กับราษฎร และเพิ่มช่องระบายน้ำผ่านถนนและคลองระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมโดยด่วนต่อไป

           พื้นที่อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นพื้นที่ที่ประสบปัญหาน้ำท่วมเป็นประจำในช่วงที่มีฝนตกมาก โดยเฉพาะเหตุการณ์น้ำท่วมเมื่อช่วงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๔๕ - ๑ มกราคม ๒๕๔๖ โดยมีสภาพน้ำไหลข้ามถนนและท่วมขังถนนเพชรเกษม ซึ่งเป็นเส้นทางสายหลักที่เดินทางสู่ภาคใต้ รวมทั้งท่วมบ้านเรือนราษฎร โรงพยาบาลและสถานที่ราชการในตัวอำเภอบางสะพานอย่างหนัก น้ำลึกประมาณ ๐.๖๐ - ๑.๕๐ เมตร ซึ่งเป็นผลมาจากปริมาณน้ำที่มาก จนคลองบางสะพานและคลองย่อยต่างๆ รวมถึงคลองแม่รำพึงระบายน้ำไม่ทัน เนื่องจากลำน้ำเหล่านี้มีสภาพแคบและตื้นเขิน

 

สภาพน้ำท่วมบางสะพาน

 

 

          หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้จัดทำ “โครงการบรรเทาอุทกภัยและแก้ปัญหาน้ำท่วมพื้นที่อำเภอบางสะพาน”โดยขุดลอกคลองบนสะพาน ความยาว ๙.๒ กิโลเมตร ก่อสร้างอาคารและท่อลอดถนน ๑๖ แห่ง และก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งคลองบางสะพาน ๔ แห่ง เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี ๒๕๕๐ เป็นต้นมา

 

การขุดลอกคลองบางสะพาน

 

          ประโยชน์ของโครงการ สามารถบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอบางสะพาน ลดความเสียหายของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมบ้านเรือนและพื้นที่ทำกิน โดยเฉพาะชุมชนเมืองที่เป็นพื้นที่เศรษฐกิจ รวมทั้งสถานที่ราชการสำคัญ ได้แก่ โรงพยาบาลบางสะพาน ที่เคยได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมอย่างมาก นอกจากนี้ยังสามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมถนนเพชรเกษม ซึ่งเป็นเส้นทางคมนาคมหลักที่จะเดินทางไปสู่ภาคใต้ สามารถสร้างโอกาสและศักยภาพในการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของอำเภอบางสะพานให้สูงขึ้น เพิ่มแหล่งน้ำสำรองเพื่อการเกษตรและการอุปโภคบริโภค สร้างความมั่นใจและลดความวิตกกังวล ของราษฎรที่เคยประสบความเดือดร้อนจากน้ำท่วมเป็นประจำ

         ที่ผ่านมา มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่อำเภอบางสะพานอย่างถาวร โดยดำเนินการก่อสร้างเพิ่มเติมเป็นระยะจนถึงปัจจุบัน ได้แก่ ก่อสร้างแหล่งกักเก็บน้ำ ๖ แห่ง เพิ่มประสิทธิภาพของคลองระบายน้ำ ๔ สาย อาคารบังคับน้ำ ๙ แห่ง และในปี ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓ ดำเนินการขุดคลองลัดน้ำ เพื่อให้น้ำที่ไหลหลากมาจากเทือกเขาตะนาวศรีในปริมาณมากระบายออกสู่ทะเลได้เร็วขึ้นโดยไม่ผ่านตัวอำเภอบางสะพาน ซึ่งเป็นคลองขนาดกว้าง ๓๐ เมตร ยาว ๕๓๐ เมตร ลึก ๕.๕๐ เมตร ระบายน้ำได้ ๕๒๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งจะสามารถแก้ปัญหาน้ำท่วมพื้นที่อำเภอบางสะพานได้อย่างยั่งยืน

  

การขุดลอกคลองและแหล่งน้ำต่างๆ

                                                                  การขุดลอกคลอง

 

ปากคลองบางสะพาน

 

                                                               ปากคลองปัตตามัง-เขาม้าร้อง

 

                                                          ปากคลองแม่รำพึง

 

                                                                   การขุดลอกลัดคลอง

 


                                                                                                            กลุ่มนโยบายพิเศษ
                                                                                                            ๑๙  มิถุนายน  ๒๕๖๓

curve