องค์ความรู้เรื่อง "บรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำเพชรบุรี"

รายละเอียดองค์ความรู้

เพชรบุรี 

บรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำเพชรบุรี

 

          พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร มีพระราชดำริเกี่ยวกับปัญหาน้ำท่วมจังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๔๒ ความว่า "สาเหตุที่น้ำท่วมเกิดจากมีสิ่งก่อสร้างกีดขวางทางทะเล และโครงการของหน่วยานราชการไม่สอดคล้องกัน" 
           เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ มีพระราชดำริ สรุปความว่า ให้กรมชลระทานพิจารณาปรับปรุงคลองชลประทานในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี  ซึ่งทำหน้าที่เป็นคลองส่งน้ำให้เป็นคลองระบายน้ำได้เมื่อเกิดอุทกภัย และให้พิจารณาก่อสร้างอาคารระบายน้ำ คันกั้นน้ำเค็ม โครงการส่งน้ำละบำรุงรักษาเพชรบุรีให้เหมาะสมเป็นอาคารไม่ใหญ่โตแต่สามารถระบายน้ำได้ดี
          เนื่องจากแม่น้ำเพชรบุรี ซึ่งเป็นลำน้ำสายหลักที่รับน้ำและระบายน้ำจากลำน้ำต่างๆ ลงสู่ทะเลมีสภาพตื้นเขิน บางช่วงถูกรุกล้ำทำให้แคบลง บางช่วงถูกเปลี่ยนสภาพจากการดูดทรายและสร้างพนังกั้นน้ำ  นอกจากนี้คลองธรรมชาติสายต่างๆ ที่เป็นทางระบายน่้ำลงสู่ทะเลมีขนาดเล็กและตื้นเขิน  บางช่วงมีการบุกรุกคลองเชื่อมระหว่างประตูระบายน้ำและคันกั้นน้ำเค็ม
 
สภาพน้ำท่วมเมืองเพชรบุรี เมื่อปี ๒๕๖๑
 

 

 

แม่น้ำเพชรบุรี 

 
 
 
เขื่อนเพชรบุรี 
 

 

คลองส่งน้ำ

 

 
การปรับปรุงคลองระบายน้ำ
 

           เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาในระยะยาว  กรมชลประทาน จึงได้ทำเป็นโครงการบรรเทาอุทกภัยพื้นที่ลุ่มเพชรบุรีตอนล่าง  โดยดำเนินการ  ดังนี้
          -  ปรับปรุงคลองระบายน้ำ D๑ เพื่อเพิ่มอัตราการระบายน้ำจากแม่น้ำเพชรบุรี  บริเวณเหนือเขื่อนเพชรลงคลองระบายน้ำ D๑
          -  ปรับปรุงคลองระบายน้ำ D๙  เพื่อเพิ่มอัตราการระบายน้ำลงสู่ทะเล
          -  ปรับปรุงแม่น้ำเพชรบุรี ให้สามารถรองรับปริมาณน้ำหลากที่เหนือเขื่อนเพชร  ที่ ๘๐๐ ลูกบาศก์เมตร/วินาที
          - จัดทำทางระบายน้ำล้นคันคลองชลประทาน ๒๗ แห่ง
          - ขุดลอกคลองธรรมชาติและคลองระบายน้ำฝั่งขวา  ของแม่น้ำเพชรบุรี ๒๖ สาย
          - ขุดขยายคลองระบายน้ำสายใหญ่ ๖ สาย (ฝั่งขวา) คลองD๙ คลอง D ๑๘  และคลองบางทะลุ
          - ขุดลอกคลองธรรมชาติและคลองระบายน้ำ (ฝั่งซ้าย) ๑๓ สาย
           
              ประโยชน์ของโครงการ  สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำให้มากขึ้น เพื่อปกกันอุทกภัยในเขตตัวเมืองเพชรบุรี  โดยระบายน้ำลงสุ่ทะเลได้เร็วขึ้น ลดปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่น้ำท่วมที่มีระดับต่ำของจังหวัดเพชรบุรี พื้นที่ประมาณ ๗๘,๗๔๗  ไร่
           นอกจากนี้ กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ดำเนินการก่อสร้างเขื่อป้ปงกันน้ำท่วมพื้นที่เทศบาลเพชรบุรี ระยะทาง ๑๖๕ เมตร  บริเวณที่แม่น้ำเพชรบุรีล้นตลิ่งท่วมบ้านเรือนราษฎรเป็นประจำ  สามารถป้องกันการกัดเซาะตลิ่งและป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่วิกฤติของเทศบาลเมืองเพชรบุรี และป้องกันความเสียหายต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของราษฎร ประมาณ ๒๒,๙๐๑ คน  พื้นที่ประมาณ ๓,๓๗๕ ไร่
 
 

                                                                                                            กลุ่มนโยบายพิเศษ
                                                                                                            ๒๙  เมษายน ๒๕๖๓

 

 

 

curve