องค์ความรู้เรื่อง "อ่างเก็บน้ำยางชุม"

รายละเอียดองค์ความรู้

อ่างเก็บน้ำยางชุม

 

             อ่างเก็บน้ำยางชุม อยู่ที่บ้านยางชุมเหนือ ตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ก่อสร้างเมื่อปี ๒๕๑๖ แล้วเสร็จปี ๒๕๒๓ เป็นเขื่อนดิน สันเขื่อนกว้าง ๘ เมตร สูง ๒๓ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร ความจุ ๓๒ ล้านลูกบาศก์เมตร ระบบส่งน้ำประกอบด้วย คลองส่งน้ำ ๔ สาย ความยาวรวมทั้งหมด ประมาณ ๒๔ กิโลเมตร เป็นแหล่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่ชลประทาน ประมาณ ๑๕,๓๐๐ ไร่

 

อ่างเก็บน้ำยางชุม (เดิม)


            ต่อมาเมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๔๖ มีพระราชดำริเพิ่มเติมกับ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก (ขณะนั้น) ณ วังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สรุปความว่า     เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๔๖ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร มีพระราชดำริกับ พลโทประวิตร วงษ์สุวรรณ แม่ทัพภาคที่ ๑ (ขณะนั้น) สรุปความว่า ให้สนับสนุนและร่วมมือกับกรมชลประทานในการพิจารณาเพิ่มการเก็บกักของอ่างเก็บน้ำยางชุม เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้ป่ากุยบุรี ตลอดจนส่งน้ำให้แก่พื้นที่เพาะปลูกที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ

 

ระบบส่งน้ำ

 

 

                                                                 พื้นที่รับประโยชน์

                                         

 

                                                  

 

                                                             แผนที่แสดงที่ตั้งอ่างเก็บน้ำยางชุม

                                      

 

                                                          พื้นที่ป่ากุยบุรีเหนืออ่างเก็บน้ำฯ

                                         

๑. ให้พิจารณาเพิ่มความจุอ่างเก็บน้ำยางชุม ให้สามารถเก็บกักและระบายออกท้ายเขื่อน โดยไม่เป็นอันตรายต่อโครงสร้างเดิม ให้ทำให้เร็วที่สุด เริ่มหลังฝนนี้ ใช้เวลา  ๒ ปี เสร็จปี ๒๕๔๘ โดยให้ กปร. สนับสนุนงบประมาณ เพื่อเริ่มต้นได้เร็ว และให้พิจารณานำน้ำจากอ่างเก็บน้ำ โดยวางท่อนำน้ำไปทำบ่อพักไว้บริเวณที่เป็นเนิน  และ  ทำระบบกระจายน้ำและนำน้ำไปใช้ประโยชน์

๒. ให้พิจารณาก่อสร้างฝายต้นน้ำ (Check Dam) และสระน้ำขนาดเล็กตามลำห้วยในพื้นที่เหนืออ่างเพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้ ซึ่งจะช่วยชะลอน้ำไม่ให้เกิดน้ำท่วม เกิดความชุ่มชื้นและช้างมีน้ำกินด้วย

๓. ให้กองทัพภาคที่ ๑ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และสำนักงาน กปร. ร่วมกันแก้ไขปัญหาผลกระทบของโครงการและช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากการก่อสร้าง

 

 


  กลุ่มนโยบายพิเศษ
                                       ๒๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓

curve