องค์ความรู้เรื่อง "ศูนย์ฝึกอบรมทอผ้าบ้านเขาเต่า"

รายละเอียดองค์ความรู้

ศูนย์ฝึกอบรมทอผ้าบ้านเขาเต่า

      

รถพระที่นั่งติดหล่มที่บ้านเขาเต่า

         พระบาทสมเด็จพระบรม เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมราษฎรบ้านเขาเต่า ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตั้งแต่ปี ๒๕๐๑ ทรงทราบถึงปัญหาของราษฎรบ้านเขาเต่าในขณะนั้นที่ขาดแคลนน้ำจืดบริโภค ถนนหนทางไม่ดี รถยนต์พระที่นั่งเคยติดหล่มบริเวณทุ่งตะกาด หรือพื้นที่ดินเค็มที่น้ำทะเลท่วมถึงจึงเป็นดินอ่อน แล้วมีราษฎร ครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านเขาเต่ามาช่วยกันเข็นรถพระที่นั่งจนสามารถเสด็จฯ ต่อไปได้ นอกจากนี้ ยังมีปัญหาเกี่ยวกับอาชีพรายได้ซึ่งอยู่ในฐานะยากจน   

ร.9 เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมบ้านครูแล

         ต่อมาได้มีพระราชดำริให้กรมชลประทาน ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำเขาเต่า ความจุ ๖๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร เมื่อปี ๒๕๐๖ เพื่อเป็นแหล่งน้ำอุปโภคบริโภค และส่งเสริมอาชีพเลี้ยงปลาหมอเทศ แต่ราษฎรไม่นิยมรับประทาน ไม่มีตลาดรองรับผลผลิต ราษฎรจึงต้องยุติการเลี้ยงไป

       เมื่อปี ๒๕๐๗ - ๒๕๐๘ มีพระราชดำริให้ส่งเสริมอาชีพทอผ้าฝ้ายด้วยกี่กระตุก ในระยะแรกใช้บริเวณใต้ถุนศาลาวัดเขาเต่าในการฝึกทอผ้าโดยจัดหาครูและอุปกรณ์การฝึกอบรมมาจากจังหวัดราชบุรี มาสอนการทอผ้า ย้อมสี การออกแบบลายผ้า การตัดเย็บ การจักสานผลิตภัณฑ์จากป่านศรนารายณ์ ต่อมาเมื่อปี ๒๕๐๙ มีราษฎรน้อมเกล้าฯถวายที่ดิน ประมาณ ๓ ไร่เศษ จึงได้มีการสร้างศูนย์ฝึกอบรมทอผ้าบ้านเขาเต่าที่ใช้ประโยชน์อยู่ในปัจจุบัน
 

ร.9 เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมศูนย์ทอผ้า

            พระบาทสมเด็จพระบรมชนการธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง เสด็จฯ มาทรงเยี่ยมศูนย์ฝึกอบรมทอผ้าบ้านเขาเต่า ๔ ครั้ง โดยครั้งแรกได้พระราชทานรางวัลเหรียญทองคำให้แก่นักเรียนทอผ้าที่มีความขยัน จำนวน ๑๓ ราย

         ศูนย์ฝึกอบรมทอผ้า ดำเนินการตั้งแต่ปี ๒๕๐๗ - ๒๕๓๖ และได้หยุดดำเนินการช่วงปี ๒๕๓๖ - ๒๕๔๕ ด้วยสาเหตุต่างๆ เช่น ค่าจ้างแรงงาน สมาชิกทอผ้า และขาดการสนับสนุนจากหน่วยงานราชการ และการตลาด

     ต่อมาจึงมีการฟื้นฟูโดยจังหวัดประจวบขันธ์ร่วมกับเทศบาลเมืองหัวหินและกลุ่มแม่บ้านเขาเต่า ร่วมกันพัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่ฝึกอบรมทอผ้าและอาคารแสดงสินค้า ปัจจุบันมีสมาชิกทอผ้า ๒๕ คน ซึ่งศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค ๘ ได้นำวิทยากรมาสอนการทอผ้ายกดอกและลวดลายต่างๆ และทางกลุ่มได้ขึ้นทะเบียน หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ในระดับจังหวัด ๔ ดาว

โรงเรียนบ้านเขาเต่า

วัดเขาเต่า


สถานีอนามัยบ้านเขาเต่า

          อนึ่ง ได้มีพระราชดำริให้ กรมทรัพยากรธรณี สำรวจขุดบ่อน้ำจืดและบ่อน้ำบาดาล เพื่อช่วยเหลือราษฎรให้มีน้ำจืดบริโภคอย่างเพียงพอ และมีพระราชดำริให้สร้าง “สุขศาลา” หรือสถานีอนามัยบ้านเขาเต่า นับเป็นสุขศาลาพระราชทาน ๑ ใน ๒๒ แห่งของกระทรวงสาธารณะสุขเสด็จฯ ไปทอดพระเนตรการแข่งขันเรือยาว เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2551

          จากคำสัมภาษณ์ของราษฎรบ้านเขาเต่า ที่มีอายุประมาณ ๘๐ - ๙๐ ปี จำได้ว่าเสด็จฯ มาทรงเยี่ยมราษฎรบ้านเขาเต่า ถึง ๑๔ ครั้ง ครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๑ เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรการแข่งขันเรือยาวประเพณีที่อ่างเก็บน้ำเขาเต่า ยังความปลื้มปิติใจแก่ชาวบ้านเขาเต่าอย่างหาที่สุดมิได้

 


  กลุ่มนโยบายพิเศษ
                                         ๑๘  ธันวาคม  ๒๕๖๒

curve