องค์ควมรู้เรื่อง "โครงการสวนป่าหาดทรายใหญ่"

รายละเอียดองค์ความรู้

            โครงการสวนป่าหาดทรายใหญ่

ร.๙ และสมเด็จพระพันปีหลวง เสด็จฯ พื้นที่โครงการ

    เมื่อปี ๒๕๐๘ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มีพระราชดำริให้ใช้พื้นที่หาดทรายใหญ่ ตำบลปากน้ำปราณ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทำเป็นฟาร์มส่วนพระองค์ เลี้ยงโค สุกร และไก่พันธุ์ไข่ เพื่อขยายพันธุ์แจกจ่าย ให้แก่ราษฎรในพื้นที่ใกล้เคียงเป็นอาหารและเพิ่มรายได้ แต่ด้วยสภาพดินที่แห้งแล้งเป็นดินทรายและมีความเค็ม จึงทรงทดลองปลูกพันธุ์ไม้บางชนิดเพื่อทดสอบความเจริญเติบโตในสภาพดินทรายและเค็ม เช่น มะม่วงหิมพานต์ มะขาม น้อยหน่า ข้าวฟ่าง

.
พื้นที่โครงการในระยะแรก

พื้นที่โครงการในปัจจุบัน

             ต่อมาเมื่อปี ๒๕๒๖ พระราชทานฟาร์มส่วนพระองค์ให้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เป็นเจ้าของโครงการ ซึ่งก่อนการดำเนินงานได้มีพระราชดำรัสเมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๒๖ ความว่า

         “ก่อนถึงวันที่สัตว์จะหมดจากป่า ข้าพเจ้ามีความภาคภูมิใจในทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้และสัตว์ป่าของไทยมาก ข้าพเจ้าเห็นว่าเราควรจะใช้ทรัพยากรเหล่านี้อย่างระมัดระวัง และทะนุบำรุงให้คงอยู่ตลอดไป มิใช้ให้ประวัติศาสตร์จารึกได้ว่า ทรัพยากรเหล่านี้ถูกทำลายหมดสิ้นไปในระยะเวลาอันสั้นแค่อายุของเรา ทรัพยากรธรรมชาตินับเป็นสมบัติล้ำค่าของชาติ และเป็นมรดกตกทอดจากบรรพบุรุษ สมควรที่เราทั้งหลาย จะช่วยกันรักษาไว้ให้คงเป็นประโยชน์สืบไปชั่วลูกชั่วหลาน”

           ศูนย์การทหารราบ กองทัพบก ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการอนุรักษ์ป่าไม้และปลูกป่า ปลูกไม้ดอกไม้หอม ขยายพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ป่าปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ ขยายพันธุ์สัตว์น้ำ ปรับปรุงพื้นที่ให้สวยงาม ปรับปรุงดินโดยใช้หญ้าแฝก ปุ๋ยหมักชีวภาพ เป็นพื้นที่ตัวอย่างของการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมให้สมบูรณ์ดังเดิม และทำให้ทหาร
กองประจำการที่มาปฏิบัติงานมีความรู้นำไปใช้ในชุมชนของตนเองได้

การฟื้นฟูป่า

การขยายพันธุ์สัตว์ป่า
 

ไม้ดอกไม้ประดับ

การปลูกหญ้าแฝก

 

          อนึ่ง โครงการสวนป่าหาดทรายใหญ่ เป็นพื้นที่พัฒนาต่อเนื่องจากโครงการอ่างเก็บน้ำเขาเต่า อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เดิมเรียกว่าหาดไทรใหญ่ เนื่องจากมีต้นไทรขนาดใหญ่อยู่บริเวณชายหาด

 


  กลุ่มนโยบายพิเศษ
                                      ๒๕  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒

curve