องค์ความรู้เรื่อง "โครงการโป่งลึก - บางกลอย"

รายละเอียดองค์ความรู้

องค์ความรู้ "โครงการโป่งลึก - บางกลอย"

ร.9 เสด็จฯ ป่าแก่งกระจาน

           เมื่อปี ๒๕๓๕ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มีพระราชดำริกับอธิบดีกรมป่าไม้ (ในขณะนั้น) เกี่ยวกับป่าต้นน้ำลำธารของจังหวัดเพชรบุรี สรุปความว่า ขอให้เจ้าหน้าที่ดูแลรักษาอย่าให้มีการลักลอบตัดไม้ ถางป่าทำไร่ในป่าต้นน้ำลำธารของแม่น้ำเพชรบุรี เพราะจะทำให้เกิดความแห้งแล้ง ดูแลการทำไม้อย่าให้เป็นการทำลายป่าไม้เกิดขึ้น โดยให้ดูแลป่าไม้บริเวณป่าละอูบน และป่าไม้บริเวณเขาพะเนินทุ่ง ครอบคลุมพื้นที่จรดแนวเขตแดนประเทศพม่า

พื้นที่ต้นน้ำเพชรบุรีที่ถูกบุกรุกทำลาย

แผนที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน

         กรมป่าไม้ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี, อุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี,หน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารราบที่ ๒๙, กองกำกับการ ๑ กองบังคับการฝึกพิเศษ ตำรวจตระเวนชายแดน, และสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ดำเนินงานโครงการ โดยมีกิจกรรมที่สำคัญ คือ

สภาพหมู่บ้านโป่งลึกและบ้านบางกลอย

 

      จัดตั้งหน่วยพิทักษ์ป่า เพื่อดูแลรักษาป่าพื้นที่ประมาณ ๒.๒ ล้านไร่, อบรมเจ้าหน้าที่เพื่อเสริมสร้างความรู้ความสามารถในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการประชาสัมพันธ์, จัดทำแนวเขตโครงการ, อพยพชาวไทยภูเขาที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงต่อการบุกรุกทำลายป่าและความมั่นคงมาอยู่ร่วมกัน โดยจัดแปลงที่อยู่อาศัยและที่ทำกินให้ครอบครัวละ ๗.๘ ไร่, จัดแปลงที่อยู่อาศัยเพื่อจัดระเบียบชุมชนชาวไทยพื้นราบ ๒๖๔ แปลง ๆ ละ ๑ ไร่, จัดตั้งศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างจิตสำนึกของเยาวชน, จัดสร้างอาคารเรียนและจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา, ส่งเสริมอาชีพ โดยการปลูกไม้ผล พืชผัก หัตถกรรม, สนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภคและการรักษาพยาบาลเบื้องต้น, ติดตั้งระบบกังหันน้ำเพื่อสู้น้ำในพื้นที่เกษตรกรรมของราษฎรพร้อมระบบส่งน้ำในพื้นที่อพยพ คือ บ้านโป่งลึกและบ้านบางกลอย ขุดสระเก็บน้ำเพื่อการเกษตร เป็นต้น

ชาวกะเหรี่ยง - กะหร่าง

 

            ผลสำเร็จของโครงการ สามารถแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าของชาวไทยภูเขา (กะเหรี่ยง - กะหร่าง) บริเวณป่ายางกลัดเหนือ - ยางน้ำกลัดใต้ บริเวณป่าห้วยโสก ตำบลป่าเด็ง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี และบริเวณป่าต้นน้ำลำธารของแม่น้ำเพชรบุรี (ป่าละอูบน - เขาพะเนินทุ่ง) รักษาความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้เพื่อไม่ให้เกิดความแห้งแล้งและขาดแคลนน้ำ ช่วยเหลือราษฎรให้มีที่อยู่อาศัยและที่ทำกินเป็นหลักแหล่งไม่ไปบุกรุกป่า และแก้ไขปัญหาความมั่นคงในพื้นที่ชายแดน

 


  กลุ่มนโยบายพิเศษ
                                                                                                          ๑  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒

curve