องค์ความรู้เรื่อง "โครงการห้วยบางทราย"

รายละเอียดองค์ความรู้

โครงการห้วยบางทราย

ร.๙ เสด็จฯ ไปทรงเปิดโรงเรียนร่มเกล้า อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร

           พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มีพระราชดำริเกี่ยวกับโครงการห้วยบางทราย จังหวัดมุกดาหาร เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๓๗, ๕ กรกฎาคม ๒๕๓๗, ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๓๗ กับเจ้าหน้าที่กรมชลประทาน และสำนักงาน กปร. สรุปดังนี้

            ให้พิจารณาวางโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยบางทราย อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร และพัฒนาอาชีพด้านเกษตรกรรม ศิลปาชีพ การอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำลำธาร ในลักษณะการพัฒนาพื้นที่เบ็ดเสร็จ รวมทั้งการพัฒนาแหล่งน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ สำหรับอุปโภคบริโภคและการเกษตร และให้พิจารณาพื้นที่เพาะปลูกในเขตโครงการชลประทานให้เป็นลักษณะโครงการสหกรณ์

พื้นที่โครงการห้วยบางทรายระยะเริ่มแรก

             หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยมีจังหวัดมุกดาหารในฐานะคณะกรรมการดำเนินงานโครงการมีผู้ว่าราชการจังหวัด แบ่งเขตการพัฒนาออกเป็น ๓ ส่วน คือ

             1. เขตอนุรักษ์และฟื้นฟูป่า ๕๒,๔๖๒ ไร่

             2. เขตพัฒนาการเกษตร พื้นที่เกษตรน้ำฝน ๓๑,๖๐๐ ไร่ พื้นที่ชลประทาน ๘,๔๐๐ ไร่

             3. เขตพัฒนาอาชีพเสริม ๔,๐๐๐ ไร่ และมีศูนย์ศิลปาชีพพิเศษ ให้การอบรมพัฒนาอาชีพในครัวเรือน

              พัฒนาแหล่งน้ำ โดยก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ได้แก่ ห้วยพุ ความจุ ๔.๕ ล้านลูกบาศก์เมตร, ห้วยหอย ความจุ ๒ ล้านลูกบาศก์เมตร, ห้วยไผ่ ความจุ ๑๐.๕ ล้านลูกบาศก์เมตร, ห้วยพุง ความจุ ๔ ล้านลูกบาศก์เมตร, ห้วยตะไถ ความจุ ๐.๗ ล้านลูกบาศก์เมตร, ห้วยด่าน ความจุ ๐.๕ ล้านลูกบาศก์เมตร, ห้วยทา ความจุ ๒.๘ ล้านลูกบาศก์เมตร พร้อมระบบส่งน้ำ และขุดสระน้ำประจำไร่นา

อ่างเก็บน้ำ ๗ แห่ง


อ่างเก็บน้ำห้วยทา

 

                                อ่างเก็บน้ำห้วยตะไถ                                                      อ่างเก็บน้ำบ้านสานแว้

                                  อ่างเก็บน้ำห้วยพุ                                                             อ่างเก็บน้ำห้วยหอย

                                อ่างเก็บน้ำห้วยพุง                                                                อ่างเก็บน้ำห้วยไผ่

            พัฒนาฟื้นฟูป่า โดยบำรุงรักษาป่าในเขตอนุรักษ์ ฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรม ๔,๗๕๐ ไร่ ปลูกป่าเป็นแนวกันชนระยะทาง ๔๐ กิโลเมตร สร้างฝายชะลอน้ำเพื่อรักษาความชุ่มชื้นของต้นน้ำลำธาร ร่วมกับราษฎรในการป้องกันไฟป่า

กิจกรรมพัฒนาฟื้นฟูป่า

             พัฒนาที่ดิน โดยวางแผนการใช้ที่ดิน จัดเขตปฏิรูปที่ดินพร้อมมอบเอกสารสิทธิ์ สปก. ๔ - ๐๑ ให้แก่ราษฎร ๓,๓๙๖ ราย เนื้อที่ ๕๐,๘๓๔ ไร่ อบรมความรู้เกี่ยวกับการปรับปรุงบำรุงดิน ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก ปุ๋ยพืชสด และปลูกหญ้าแฝก จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ


กิจกรกรรมพัฒนาที่ดิน


 


  กลุ่มนโยบายพิเศษ
                                       ๑๓  กันยายน  ๒๕๖๒

curve