องค์ความรู้เรื่อง "โครงการลุ่่มน้ำเข็ก"

รายละเอียดองค์ความรู้

โครงการลุ่มน้ำเข็ก

        ตั้งแต่ปี ๒๕๐๘ เป็นต้นมา ปัญหาความขัดแย้งด้านลัทธิอุดมการณ์ทางการเมืองภายในประเทศ มีการสู้รบระหว่างฝ่ายรัฐกับผู้ก่อการร้ายทวีความรุนแรงมากขึ้นในหลายพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณเขตเขาค้อรอยต่อจังหวัดเพชรบูรณ์ พิษณุโลก และเลย เมื่อปี ๒๕๑๑ มีการสู้รบกันอย่างรุนแรงและยาวนาน นับเป็นความสูญเสียและเสียหายครั้งใหญ่ครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ จนถึงปี ๒๕๒๗ ฝ่ายรัฐสามารถเข้ายึดพื้นที่ได้ เป็นผลสำเร็จ จึงได้จัดตั้งเป็นกิ่งอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

     

     

       เมื่อปี ๒๕๑๘ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรเสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมค่ายสฤษดิ์เสนา จังหวัดพิษณุโลก มีพระราชดำริให้ใช้แผนยุทธศาสตร์พัฒนาเพื่อยุติการสู้รบ และพระราชทานพระราชทรัพย์เป็นทุนดำเนินงาน “กองอำนวยการโครงการลุ่มน้ำเข็ก” เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากผลของการสู้รบดังกล่าว โดยกองทัพภาคที่ ๓ ในนามกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๓ (กอ.รมน.ภาค ๓) เป็นหน่วยงานหลักดำเนินการขอถอนสภาพป่าตามเส้นทางสายยุทธศาสตร์ ข้างละ ๑ กิโลเมตร จัดตั้งหมู่บ้านนิคมสหกรณ์การเกษตรทหารกองหนุน ตามเส้นทางสายบ้านแคมป์สน - บ้านเล่าลือ และบ้านนางั่ว บ้านสะเดาะพง หมู่บ้านละ ๕๐ ครอบครัว และจัดสรรที่ดินสองข้างทางสายบ้านนางั่ว - หนองแม่นา สายเขาค้อ - สะเดาะพง ให้ราษฎรอยู่อาศัย ครอบครัวละ ๒ งาน และเป็นที่ทำกินครอบครัวละ ๑๕ - ๒๐ ไร่ โดยไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินแต่สามารถทำกินตกทอดถึงทายาท

      ต่อมาเพื่อแก้ปัญหาด้านการผลิต เงินทุน วัสดุการเกษตร และราคาผลผลิต จึงได้มีการจัดตั้งสหกรณ์ขึ้น ๒ แห่ง คือ

  1. สหกรณ์การเกษตรเขาค้อ จำกัด จัดตั้งเมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๒๑ สมาชิกแรกตั้ง ๕๙ คน

                        ?

     

  1. สหกรณ์การเกษตรนางั่ว จำกัด จัดตั้งเมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๒๑ สมาชิกแรกตั้ง ๕๓ คน ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น สหกรณ์การเกษตรพัฒนาลุ่มน้ำเข็ก จำกัด

     การดำเนินงานในระยะแรกมีการปรับปรุงบำรุงดินและส่งเสริมอาชีพที่สำคัญ ได้แก่ การปลูกหน่อไม้ ฝรั่ง เสาวรส ส่งให้โรงงานเอกชนแปรรูป และส่งเสริมการปลูกถั่วแขกค้าง เป็นต้น

 


กลุ่มนโยบายพิเศษ
         ๒๓  สิงหาคม  ๒๕๖๒

curve