"องค์ความรู้จากโครงการสหกรณ์โคนมหนองโพ"

รายละเอียดองค์ความรู้

องค์ความรู้จาก"โครงการสหกรณ์โคนมหนองโพ"

           เมื่อปี ๒๕๑๖ สหกรณ์โคนมหนองโพ ได้เริ่มผลิตนมพาสเจอร์ไรส์และได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น “สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรีจำกัด” จัดเป็นสหกรณ์ประเภทการเกษตร และได้ปรับปรุงการผลิตนมผง โดยสร้างโรงงานผลิตนมหลังใหม่บริเวณใกล้เคียงกับโรงงานนมผงเดิมด้วยเงินกู้จากบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมจำนวน ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท

          ต่อมาเมื่อกิจการของสหกรณ์ก้าวหน้าตามวัตถุประสงค์ สมาชิกมีความเข้าใจหลักสหกรณ์ได้ดี และมีหลักฐานมั่นคงแล้ว จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้โอนทรัพย์สินทั้งหมดของบริษัทผลิตภัณฑ์นมหนองโพจำกัด พร้อมด้วยโรงงานผลิตนมผงให้เป็นกรรมสิทธิ์ของสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรีจำกัด เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๑๘ และทรงรับไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อรวมกิจการเข้าด้วยกันแล้ว สหกรณ์โคนมหนองโพฯ ได้ย้ายสถานที่ทำการมาอยู่ในบริเวณโรงงานนมผงของบริษัทฯ

          เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๒๑ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จฯ ไปทรงเปิดโรงงานผลิตนมหลังใหม่และทรงเยี่ยมชมกิจการของสหกรณ์ฯ นอกจากนี้ได้พระราชทานเงินจัดตั้ง “มูลนิธิพระบารมีปกเกล้าในพระบรมราชูปถัมภ์” เพื่อช่วยเหลือด้านการศึกษาแก่บุตรหลานสมาชิกสหกรณ์ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ใช้ดอกผลอันเกิดจากหุ้นที่สหกรณ์ฯ ได้ทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่บุตรธิดาของสมาชิก และเป็นทุนการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการเลี้ยงโคนมและอุตสาหกรรมผลิตนม

ร.๙ เสด็จฯ ไปทรงเปิดโรงงาน

          ปัจจุบันสหกรณ์โคนมหนองโพ สามารถผลิตนมพาสเจอร์ไรส์ และ ยู.เอส.ที จำหน่ายไปทั่วประเทศโดยมีกำลังการผลิตเพียงพอที่จะรองรับปริมาณน้ำนมดิบของเกษตรกรในพื้นที่ สามารถแก้ไขปัญหาในเรื่องการจำหน่ายน้ำนมดิบ โดยดำเนินการในรูปแบบสหกรณ์ทำให้ผลประโยชน์ส่วนใหญ่ตกเป็นของสมาชิกสหกรณ์นับว่าเป็นทางออกของการแก้ไขปัญหาของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมได้อย่างแท้จริง

          จากผลการดำเนินงาน สามารถนำองค์ความรู้ไปขยายผล ดังนี้

  1. รูปแบบการบริหารจัดการสหกรณ์โคนม
  2. การผลิตผลิตภัณฑ์นมชนิดต่างๆ

การดำเนินงานของสหกรณ์ในปัจจุบัน

 


กลุ่มนโยบายพิเศษ
           ๒  สิงหาคม  ๒๕๖๒

curve