องค์ความรู้เรื่อง "สหกรณ์โคนมหนองโพ"

รายละเอียดองค์ความรู้

สหกรณ์โคนมหนองโพ

          เมื่อปี ๒๕๑๒ กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในเขตจังหวัดราชบุรีและจังหวัดนครปฐมประสบปัญหาเดือดร้อนเกี่ยวกับการจำหน่ายน้ำนมดิบ และได้มีหนังสือกราบบังคมทูล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ขอพระราชทานความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาดังกล่าว ในเวลานั้น เป็นช่วงที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างโรงงานผลิตนมผงภายในบริเวณสวนจิตรลดา จึงมีการหารือกันในส่วนผู้เกี่ยวข้องว่า ควรสร้างโรงงงานผลิตนมผงที่ตำบลหนองโพ จนกระทั่งปี ๒๕๑๓ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรี ได้ทูลเกล้าฯ ถวายที่ดินบริเวณตำบลหนองโพ จำนวน ๕๐ ไร่ พร้อมด้วยเงินจำนวน ๑,๔๐๐,๐๐๐ บาท จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างโรงงานผลิตนมผง โดยได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพิ่มเติมเพื่อก่อสร้างเป็นเงิน ๑,๐๐๒,๐๐๐ บาท

          ในระหว่างก่อสร้างโรงงานได้มีการช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกร โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เข้ามารับซื้อน้ำนมดิบ และจัดตั้งศูนย์รวมนมหนองโพ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๑๓ มีสมาชิกในระยะแรก ๑๘๕ คน เข้าชื่อกันจดทะเบียนจัดตั้งสหกรณ์ เมื่อวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๑๔ โดยใช้ชื่อว่า “สหกรณ์โคนมราชบุรี จำกัด” เป็นสหกรณ์ประเภทบริการ

 

การดำเนินงานของสหกรณ์โคนมราชบุรี

การเลี้ยงโคนม (ในขณะนั้น)

การรวบรวมน้ำนมดิบ (ในขณะนั้น)

          พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จฯ ไปทรงเปิดโรงงานผลิตนมผงเมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๑๕ พระราชทานชื่อว่า “โรงนมผงหนองโพ” บริหารงานในรูปบริษัทจำกัด คือ บริษัทผลิตภัณฑ์นมหนองโพจำกัด พระราชทานแนวทางดำเนินงานไว้ว่า

ร.9 เสด็จฯ เปิดโรงงานนมผงหนองโพ

           “บรรดาเงินกำไรสุทธิที่คณะกรรมการบริษัทหาได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นั้นไม่มีการแบ่งกำไรให้แก่ผู้ถือหุ้น แต่ให้บริษัทนำกำไรสุทธิส่วนหนึ่งเข้ากองทุนสะสมเพื่อประโยชน์แก่การศึกษาของ บุตร ธิดา สมาชิกของกลุ่มผู้เลี้ยงโคนม และสมาชิกสหกรณ์ซึ่งเป็นผู้ส่งน้ำนมดิบให้แก่โรงงานเป็นประจำ”

 


กลุ่มนโยบายพิเศษ
        ๒๖  กรกฎาคม  ๒๕๖๒

curve