"องค์ความรู้จากโครงการสหกรณ์สันกำแพง"

รายละเอียดองค์ความรู้

 

องค์ความรู้จาก"โครงการสหกรณ์สันกำแพง"

              โครงการสหกรณ์สันกำแพง หรือโครงการหมู่บ้านสหกรณ์อำเภอสันกำแพง จ.เชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์ช่วยเหลือเกษตรกรที่มีฐานะยากจน ไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตนเองให้ได้มีที่ดินอยู่อาศัยและทำการเกษตรในลักษณะหมู่บ้านสหกรณ์การเกษตร โดยสมาชิกไม่ได้รับกรรมสิทธิ์ที่ดิน แต่ที่ดินเป็นของโครงการ สามารถตกทอดถึงบุตรหลานได้ เริ่มดำเนินการเมื่อปี ๒๕๑๘ โดยสำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท (รพช.) ขอใช้พื้นที่ป่าจากกรมป่าไม้นำมาจัดสรร ดังนี้

                ๑.  ที่อยู่อาศัย ๖ หมู่บ้าน ๕๓๕ แปลง พื้นที่ ๓๘๑ ไร่ (ครอบครัวละ ๒ งาน)
                ๒. 
ที่ทำการเกษตร ๙๓๙ แปลง พื้นที่ ๓,๑๓๔ ไร่ (ครอบครัวละประมาณ ๕ - ๙ ไร่)

กิจกรรมของสหกรณ์สันกำแพง

               ในระยะแรกพื้นที่บางส่วนในแต่ละหมู่บ้านยังไม่ได้มีการใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ เนื่องจากสภาพพื้นที่แห้งแล้ง ขาดแคลนแหล่งน้ำ ต่อมาเมื่อปี ๒๕๔๐ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันจัดทำแปลงสาธิตการเกษตร ๘๕ ไร่ ที่หมู่ ๕ ตำบลสหกรณ์ กิ่งอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ มีกรมประมงเป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงปลาในบ่อดินและในกระชัง รวมทั้งส่งเสริมความรู้การตลาด

                ปัจจุบัน คณะกรรมการโครงการฯ ได้มอบหมายให้กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเป็นหน่วยงานหลักในการประสานการดำเนินงานในพื้นที่ มีการจัดทำแผนแม่บทระยะ ๕ ปี เป็นกรอบและทิศทางในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ผลสำเร็จของโครงการทำให้ราษฎรในโครงการและใกล้เคียงเปลี่ยนระบบการผลิตภาคเกษตรเคมีเป็นเกษตรอินทรีย์ ลดค่าใช้จ่ายในการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมี สามารถปรับปรุงดินเพื่อเพิ่มผลผลิตให้สูงขึ้น มีระบบอนุรักษ์ดินและน้ำป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน ยกระดับความเป็นอยู่อาชีพ รายได้ และคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น

                     จากผลการดำเนินงานโครงการ มีองค์ความรู้ที่สามารถนำมาขยายผล ดังนี้

  1. การบริหารจัดการสหกรณ์หมู่บ้าน
  2. การเลี้ยงปลาในบ่อดินและในกระชัง
  3. เกษตรอินทรีย์
  4. การอนุรักษ์ดินและน้ำ


การเลี้ยงปลา

เกษตรอินทรีย์

ระบบการอนุรักษ์ดินและน้ำ

 


กลุ่มนโยบายพิเศษ
        ๑๒  กรกฎาคม  ๒๕๖๒

curve