"องค์ความรู้จากโครงการดอนขุนห้วย"

รายละเอียดองค์ความรู้

องค์ความรู้จาก"โครงการดอนขุนห้วย"

รัชกาลที่ 9 เสด็จฯ เยี่ยมราษฎรดอนขุนห้วย

          โครงการดอนขุนห้วย หรือ โครงการตามพระราชประสงค์ดอนขุนห้วย จ.เพชรบุรี และเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงศึกษาวิเคราะห์ปัญหาดินไว้พร้อมกับโครงการหุบกะพงและมีพระราชดำริให้จัดหาที่ดินช่วยเหลือราษฎรที่ยากจน ขาดแคลนที่ดินทำกิน โดยพัฒนาให้มีการรวมกลุ่มประกอบอาชีพในรูปแบบหมู่บ้านสหกรณ์คล้ายกับโครงการหุบกะพง ซึ่งหน่วยงานได้ร่วมกันจัดตั้งโครงการ ตั้งแต่ปี ๒๕๑๔ ในพื้นที่สาธารณะและรกร้างว่างเปล่า พื้นที่โครงการรวม ๓,๙๙๐ ไร่ ๓ งาน ๘๓ ตารางวา แบ่งเป็น ๒ พื้นที่ คือ

-  ดอนขุนห้วย ๑ พื้นที่ ๒,๕๘๑ ไร่ ตั้งอยู่หมู่ที่ ๕ ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
ดอนขุนห้วย ๒ พื้นที่ ๑,๔๐๙ ไร่ ๓ งาน ๘๓ ตารางวา ตั้งอยู่หมู่ที่ ๕ และ ๖ ต.ท่าคอย อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี

       โดยจัดสรรที่ดินให้แก่ราษฎร ครอบครัวละ ๑๕ ไร่ คัดเลือกราษฎรที่ไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตนเอง เข้ามาอยู่อาศัย และส่งเสริมการประกอบอาชีพเกษตรกรรมตามหลักวิชาการแผนใหม่ ปรับปรุงพื้นที่ให้ใช้ประโยชน์ในการเพาะปลูกโดยอาศัยเทคโนโลยีใหม่ๆ ฟื้นฟูอนุรักษ์ป่าไม้ให้เป็นแหล่งอาหารชุมชน มีการจัดตั้งสหกรณ์การเกษตรดอนขุนห้วย จำกัด มีสมาชิก ๒๒๔ คน ดำเนินกิจการในรูปของสินเชื่อเงินฝาก จัดตั้งกลุ่มเลี้ยงไก่ กลุ่มปลูกหม่อนไหม กลุ่มสมุนไพรแปรรูป กลุ่มแปรรูปสับปะรด กลุ่มเกษตรผสมผสาน กลุ่มแปรรูปขนุน กลุ่มปุ๋ยหมักชีวภาพ กลุ่มกระดาษสาจากใบสับปะรด เป็นต้น นอกจากนี้ กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ประสานงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนโครงการ ได้แก่ การขยายพันธุ์หญ้าแฝก ส่งเสริมการปลูกสับปะรด เลี้ยงสุกร ทำการเกษตรผสมผสานและเลี้ยงปลา ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมตามโครงการศิลปาชีพ ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ ปลูกผักปลอดสารพิษ เป็นต้น

กิจกรรมของสหกรณ์ดอนขุนห้วย

                                กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหม                                         กลุ่มวิสาหกิจชุมชนคนทำเห็ด

                          กลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรูป                                           กลุ่มเลี้ยงจิ้งหรีด

         จากผลการพัฒนา มีองค์ความรู้ที่สามารถนำมาขยายผล ดังนี้

  1. รูปแบบการบริหารจัดการหมู่บ้านสหกรณ์
  2. การอนุรักษ์ดินและน้ำโดยใช้หญ้าแฝก
  3. การแปรรูปสมุนไพรและแปรรูปอาหาร
  4. การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม
  5. การเกษตรแบบผสมผสาน
     

                     
                  แปลงหญ้าแฝก

                                       เผือกทอดกรอบ                                                            สับปะรดกวน


การแปรรูปสมุนไพร

การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม

การเกษตรผสมผสาน

 


กลุ่มนโยบายพิเศษ
         ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๒

curve