"องค์ความรู้จากโครงการหุบกะพง"

รายละเอียดองค์ความรู้

องค์ความรู้จาก"โครงการหุบกะพง"

รัชกาลที่ 9 เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมราษฎร

          โครงการหุบกะพง หรือ โครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี เป็นโครงการจัดที่ดินทำกินช่วยเหลือราษฎรที่เดือดร้อนจากการขาดแคลนที่ดินทำกินทำให้มีปัญหาในด้านอาชีพรายได้โดยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงจับจองที่ดินตามขั้นตอนของกฎหมาย นำมาจัดทำโครงการในรูปแบบของหมู่บ้านสหกรณ์ ซึ่งหน่วยงานราชการได้สนับสนุนการฝึกอบรมเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการของสหกรณ์จนสมาชิกมีความเข้าใจดีพอแล้ว จึงมีการจดทะเบียน เป็นสหกรณ์การเกษตร ใช้ชื่อว่า “สหกรณ์การเกษตรหุบกะพง จำกัด” มีกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นหน่วยงานกลางในการประสานการดำเนินงานและจัดการเรียนรู้

อ่างเก็บน้ำในโครงการหุบกะพง

          ผลการดำเนินงาน ได้จัดสรรแบ่งแปลงที่ดินให้ราษฎรเข้าอยู่อาศัย ๗๘๗ แปลง พื้นที่ ๗,๖๐๘ ไร่ พัฒนาแหล่งน้ำโดยสร้างอ่างเก็บน้ำ ๔ แห่ง คือ อ่างเก็บน้ำหุบกะพง ความจุ ๔๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร อ่างเก็บน้ำห้วยทราย - หุบกะพง ความจุ ๓๒๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำหมาก ความจุ ๑๕,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร สาธิตและทดลองการเกษตร ส่งเสริมอาชีพการเกษตร ปศุสัตว์ ประมง หัตถกรรมจากป่านศรนารายณ์ ปัจจุบันมีสมาชิกสหกรณ์ ๔๔๕ คน มีทุนดำเนินงาน ๒๔.๑ ล้านบาท ผลผลิตที่สำคัญ ได้แก่ มะเขือเทศ หน่อไม้ฝรั่ง ถั่วเขียว ผลิตภัณฑ์จักสาน และเมล็ดปอ เป็นต้น

      จากผลการพัฒนา มีองค์ความรู้ที่สามารถนำมาขยายผล ดังนี้

  1. รูปแบบการพัฒนาหมู่บ้านสหกรณ์
  2. การปรับปรุงบำรุงดิน
  3. การปลูกพืชแบบใช้น้ำน้อย
  4. การแปรรูปผลผลิต
  5. การจักสานและผลิตภัณฑ์จากป่านศรนารายณ์
  6. การปลูกทับทิมพันธุ์อิสราเอล

?


การปรับปรุงบำรุงดิน

ดินเพชรบุรี


ป่านศรนารายณ์


ผลิตภัณฑ์จักสาน

 

ผลผลิตการเกษตร เช่น พืชผัก พืชไร่

แปลงปลูกทับทิมพันธุ์อิสราเอล

 

 


กลุ่มนโยบายพิเศษ
         ๒๑  มิถุนายน  ๒๕๖๒

curve