"องค์ความรู้จากโครงการหนองพลับ-กลัดหลวง"

รายละเอียดองค์ความรู้

องค์ความรู้จาก"โครงการหนองพลับ - กลัดหลวง"

สหกรณ์การเกษตรหนองพลับ และกลัดหลวง

          เมื่อปี ๒๕๑๓ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จฯ ไปประทับแรม ณ วังไกลกังวล จ.ประจวบคีรีขันธ์ และเสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมเยียนราษฎรในพื้นที่ จ.เพชรบุรี และ จ.ประจวบคีรีขันธ์ มีราษฎรทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาขอพระราชทานที่ดินทำกิน ทรงเห็นว่ามีพื้นที่หุบเขาบริเวณ ต.หนองพลับ และ ต.กลัดหลวง เขตติดต่อระหว่าง จ.ประจวบคีรีขันธ์ และ จ.เพชรบุรี มีความเหมาะสมในการใช้เป็นที่ทำกินให้แก่ราษฎร จึงมีพระราชดำริให้กรมพัฒนาที่ดินสำรวจและพัฒนาที่ดิน นำมาจัดสรรให้ราษฎรอยู่อาศัยและทำกิน โดยให้มีการบริหารจัดการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ในรูปแบบหมู่บ้านสหกรณ์

          ราษฎรที่เข้ามาอยู่อาศัยและทำกินจึงได้จัดตั้งสหกรณ์ขึ้น โดยการสนับสนุนของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ในระยะเริ่มต้นมีประมาณ ๔๐๐ คน ปัจจุบันเพิ่มขึ้นเป็นกว่า ๙๐๐ คน ได้รับจัดสรรพื้นที่ทำกินครอบครัวละ ๒๕ ไร่ ส่วนหนึ่งเป็นที่อยู่อาศัย อีกส่วนหนึ่งเป็นพื้นที่เพาะปลูก ทั้งปลูกพืชหลักควบคู่กับพืชอายุสั้นแบบผสมผสาน เช่น พริก มะเขือ เพื่อให้มีรายได้ในระหว่างพืชหลักยังไม่ได้ให้ผลผลิต นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์ เช่น สุกร โค ไก่ และนำแนวพระราชดำริปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ ไม่ลงทุนเพิ่มหากไม่มีความพร้อม ไม่กู้เงินมาเป็นทุนเพื่อเพิ่มพื้นที่เพาะปลูก เป็นต้น

          การรวมกลุ่มกันจัดตั้งเป็นสหกรณ์ ทำให้มีโอกาสในการเพาะปลูกและจำหน่ายผลผลิตได้มากกว่าต่างคนต่างทำ สามารถช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เมื่อผลผลิตออกมาก็ใช้ระบบสหกรณ์มาทำการตลาดเพื่อตัดปัญหาพ่อค้าคนกลางที่มักจะกดราคาผลผลิต และยังสามารถกำหนดราคาผลผลิตได้เองอีกด้วย

          เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ได้มีการจัดพิธีมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ที่ดินในพื้นที่โครงการ จำนวน ๔๙ ราย เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่สมาชิกโครงการที่ปฏิบัติตนอยู่ในกฎระเบียบ สามารถรักษาผืนแผ่นดินที่ได้รับพระราชทานสิทธิที่ทำกินให้คงอยู่ชั่วลูกชั่วหลาน อีกทั้งยังเป็นการสร้างแรงจูงใจให้แก่สมาชิกโครงการรายอื่นๆ ต่อไป

          จากผลการดำเนินงานโครงการ มีองค์ความรู้ที่นำมาสาธิตและขยายผลการพัฒนาดังนี้

  1. การจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ
  2. การใช้ปุ๋ยพืชสด
  3. การปลูกหญ้าแฝก
  4. การใช้ปุ๋ยหมักและปุ๋ยอินทรีย์น้ำ
  5. รูปแบบการบริหารจัดการหมู่บ้านสหกรณ์

การปบปรุงบำรุงดิน                                     ไถกลบปุ๋ยพืชสดเพื่อปรับปรุงบำรุงดิน

                        บ่อดักตะกอน                                                     วางท่อระบายน้ำ (บ่ดดักตะกอน)

แปลงปลูกปุ๋ยพืชสด

การปลูกหญ้าแฝก

                          ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ                                                                             ปุ๋ยหมัก

 โครงการปลูกป่าชัยพัฒนา - แม่ฟ้าหลวง ตามพระราชดำริ


กลุ่มนโยบายพิเศษ
         ๗  มิถุนายน  ๒๕๖๒

curve