"องค์ความรู้จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ"

รายละเอียดองค์ความรู้

 

องค์ความรู้จาก"ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ"
 

          ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย จังหวัดเพชรบุรี มีกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เป็นหน่วยงานหลักในการประสานการดำเนินงาน เป็นแหล่งเรียนรู้สาธิตตัวอย่างความสำเร็จของการพัฒนาพื้นที่ดินทรายและดินดานที่มีสภาพเกือบจะเป็นทะเลทราย ให้คืนความอุดมสมบูรณ์ดังเดิม โดยการฟื้นฟูป่า พัฒนาแหล่งน้ำ สร้างฝายชะลอน้ำคันดินเบนน้ำ สร้างความชุ่มชื้นในพื้นที่ ใช้หญ้าแฝกแก้ปัญหาดินแข็งเป็นดินดานให้สามารถเพาะปลูกได้ ส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมการเลี้ยงสัตว์ หัตถกรรมในครัวเรือน เพาะเลี้ยงขยายพันธุ์สัตว์ป่า โดยเฉพาะเนื้อทราย ซึ่งเป็นที่มาของ “มฤคทายวัน” ที่อยู่ของเนื้อทราย นอกจากนี้ยังเป็นตัวอย่างของการพัฒนาสังคมพหุวัฒนธรรม ที่มีการอยู่ร่วมกันของชุมชนไทยพุทธและไทยมุสลิมที่มีความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอีกด้วย

          พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงคาดการณ์แนวโน้มการพัฒนาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย ดังพระราชดำรัส เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๓๓ ตอนหนึ่ง ความว่า

          “...ในอีก ๕๐ - ๑๐๐ ปี ข้างหน้า ...ราษฎรจะสามารถเป็นเจ้าของที่ดินได้น้อยลง แต่ในพื้นที่ที่จำกัดนั้น จะสามารถใช้ที่ดินอย่างเหมาะสมและใช้ประโยชน์ได้สูงสุด ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ จะเป็นศูนย์กลางในการช่วยประสานให้ราษฎรสามารถทำกิจกรรมต่างๆ ...ราษฎรก็สามารถอาศัยอยู่ร่วมกัน ได้ประโยชน์ร่วมกันอย่างมีความสุขได้ตลอดไป...”

          จากผลการศึกษาทดลอง มีองค์ความรู้นำไปจัดทำเป็นหลักสูตรเพื่ออบรมขยายผล ดังนี้

1. การปลูกพืชปลอดภัยจากสารพิษ 

2. เกษตรผสมผสานและทฤษฎีใหม่

3. การปรับปรุงบำรุงดินโดยใช้หญ้าแฝก

4. การเลี้ยงโคนมและโคขุน

5. การเลี้ยงแพะเนื้อและแพะนม

6. การเลี้ยงไก่เขียวห้วยทราย

7. การเลี้ยงกบนา

8. การเพาะเห็ด

 


กลุ่มนโยบายพิเศษ
๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒

 

 

curve