โครงการ จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่ของกลุ่มเยาวชนแม่สอย (ส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่เยาวชน)

สถานที่ตั้ง

ตำบล แม่สอย อำเภอ จอมทอง จังหวัด เชียงใหม่

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

โครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่เยาวชน

อำเภอจอมทอง  จังหวัดเชียงใหม่

 

พระราชดำริ

                   เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๔๕ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมโครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่ และไก่ลูกผสมของกลุ่มเยาวชนตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ และมีพระราชกระแสให้พิจารณาจัดหาน้ำช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ ของโครงการดังกล่าว

                   ต่อมาเมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๔๖ ทรงมีพระราชกระแสเพิ่มเติมให้มีการสนับสนุนการเลี้ยงไก่ไข่ ๑,๐๐๐ ตัว เพื่อให้เยาวชนมีงานทำ เป็นสถานที่ศึกษาหาความรู้และแหล่งอาหารโปรตีนแก่ชุมชน

ผลการดำเนินงาน

งานจัดหาน้ำ ก่อสร้างบ่อสูบน้ำและโรงสูบน้ำอย่างละ ๑ แห่ง พร้อมระบบท่อส่งน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๑๐ เมตร ยาว ๑๖๕ เมตร


แนวท่อส่งน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๔ นิ้ว พร้อมจุดแยกจ่ายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง /๒  นิ้ว

 

อาคารปลายท่อส่งน้ำก่อนลงสระเก็บน้ำเดิม

 

งานปศุสัตว์ ได้ดำเนินการจัดสร้างโรงเรือนสำหรับเลี้ยงไก่ไข่ ขนาด ๕.๐๐ x ๒๐.๐๐ เมตร จำนวน ๑ หลัง พร้อมสนับสนุนพันธุ์ไก่ไข่ จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว กรงตับพร้อม อุปกรณ์รางน้ำ รางอาหาร จำนวน ๔๔ ชุด แท่นวางกรงตับ จำนวน ๒ แถว อาหารสำหรับเลี้ยงไก่ไข่ จำนวน ๑,๔๖๐ ถุง

            รวมทั้งจัดเตรียมวัคซีนป้องกันโรคและเวชภัณฑ์ สำหรับไก่ จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว และจัดอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกซึ่งเป็นเยาวชน จำนวน  ๖๑๐ คน

 

ประโยชน์ที่ได้รับ

                   ปัจจุบันกลุ่มเยาวชนแม่สอยสามารถใช้ประโยชน์จากโรงสูบน้ำบ่อบาดาลและระบบส่งน้ำ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ภายในพื้นที่ดำเนินการของกลุ่มได้อย่างทั่วถึง ทั้งยังสามารถนำกิจกรรมอื่น ๆ อาทิ กิจกรรมปลูกพืชผัก การเลี้ยงกบ ฯลฯ เข้ามาดำเนินการในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยน้ำจากบ่อบาดาลและระบบส่งน้ำที่จัดทำขึ้น ทำให้กลุ่มเยาวชนบ้านแม่สอยมีผลผลิตเพิ่มขึ้น ส่งผลถึงรายได้ของกลุ่มที่จะมีทุนหมุนเวียนได้อย่างต่อเนื่องตลอดปี


http://km.rdpb.go.th/Content/uploads/files/%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%82%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88ip-5607-%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%81%E0%B9%88%20%E0%B8%88_%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88.pdf

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาแบบบูรณาการ และโครงการพัฒนาด้านอื่น ๆ

curve