โครงการ แก้ไขปัญหาและบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำห้วยแม่เฉย(ก่อสร้างฝายดอนกว้าง)

สถานที่ตั้ง

อำเภอ เมืองอุตรดิตถ์ จังหวัด อุตรดิตถ์

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

  แก้ไขปัญหาและบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำห้วยแม่เฉย จังหวัดอุตรดิตถ์

(ก่อสร้างฝายดอนกว้าง)

บ้านม่อนหัวฝาย หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านด่านนาขาม อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์


 

พระราชดำริ

                  เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2549 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังบ้านแม่เฉย หมู่ที่ 5 ตำบลด่านนาขาม ทรงเยี่ยมราษฎรและทอดพระเนตรพื้นที่ที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติอุทกภัยและดินถล่มเมื่อเดือนพฤษภาคม 2549 ในเขตท้องที่อำเภอลับแล อำเภอพิชัย อำเภอท่าปลา และอำเภอเมือง ได้รับความความเสียหายจากอุทกภัย และได้พระราชทานพระราชดำริแก่ นายสมพล พันธุ์มณี เลขาธิการ กปร. ในขณะนั้นให้พิจารณาสนับสนุนการดำเนินงานในเบื้องต้นแก่ กรมชลประทาน เพื่อช่วยเหลือราษฎรตามโครงการแก้ไขปัญหาและบรรเทาอุทกภัยในลุ่มน้ำห้วยปู่เจ้า ลุ่มน้ำแม่เฉย และลุ่มน้ำห้วยขุนฝาง

 

ประโยชน์ที่ได้รับ
 

                     ส่งน้ำเพื่อการเกษตรพื้นที่  522 ไร่

                     เพื่อการอุปโภคบริโภค 33 ครัวเรือน

                     เพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างพอเพียง

                     เพื่อส่งน้ำสนับสนุนน้ำใช้เพื่อการเกษตร

 


สภาพพื้นที่ก่อนดำเนินการก่อสร้างดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ

 


ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ

 

 

แผนที่โครงการ


 

 

ที่มา  :  สำนักประสานงานโครงการพื้นที่ 3

ข้อมูล  :  ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2557

สามารถดาวน์โหลด .pdf ได้ที่นี่

 

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve