โครงการ พัฒนาป่าไม้และสิ่งแวดล้อมบ้านสบปืน ตามพระราชดำริ

สถานที่ตั้ง

ตำบล ห้วยโก๋น อำเภอ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัด น่าน

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

โครงการพัฒนาป่าไม้และสิ่งแวดล้อมบ้านสบปืนตามพระราชดำริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ตำบลห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน

************************************************************

เรื่องเดิม

                   เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2550 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี     ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรบ้านสบปืน หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน ทอดพระเนตรพื้นที่ประสบภัยพิบัติดินถล่ม พร้อมทั้งทรงเยี่ยมราษฎรที่ได้รับผลกระทบและอพยพมาจัดตั้งหมู่บ้านในพื้นที่แห่งใหม่ ในการนี้ ได้พระราชทานพระราชดำริ     ให้ฟื้นฟูพื้นที่ป่าที่ประสบภัยพิบัติดินถล่ม เพื่อให้ป่ามีความสมบูรณ์และลดความรุนแรงในการเกิดภัยพิบัติดินถล่มที่อาจเกิดขึ้นอีก

ผลการดำเนินงาน

                   เพาะชำกล้าไม้ทั่วไป จำนวน 50,000 กล้า กล้าแฝก จำนวน 100,000 กล้า     กล้าหวาย จำนวน 20,000 กล้า ธนาคารอาหารชุมชนและพืชสมุนไพร จำนวน 25 ไร่         พร้อมสำรวจรวบรวมพันธุ์ไม้มีค่าและภูมิปัญญาท้องถิ่น          

ประโยชน์ที่ได้รับ

                   การปรับปรุงระบบนิเวศป่าไม้ในพื้นที่ต้นน้ำด้วยการจัดสร้างฝายต้นน้ำแบบผสมผสาน จำนวน 50 แห่ง พร้อมทั้งสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้กับราษฎรในพื้นที่ ช่วยเก็บกักชะลอน้ำคืนความชุ่มชื้นให้แก่พื้นที่และเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำ ทำให้ราษฎรมีแหล่งอาหารโปรตีนเพิ่มขึ้น มีรายได้ และคุณภาพชีวิตดีขึ้น

DSC04855.JPG

การปลูกหวายในพื้นที่ป่าชุมชน

DSC04857.JPG

1

การก่อสร้างฝายต้นน้ำแบบผสมผสาน

39

ดาวโหลด pdf

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาแบบบูรณาการ และโครงการพัฒนาด้านอื่น ๆ

curve