โครงการ จัดหาแหล่งน้ำช่วยเหลือหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

สถานที่ตั้ง

- ตำบล บ้านแก้ง อำเภอ นาแก จังหวัด นครพนม

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

โครงการ

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve