โครงการ โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

สถานที่ตั้ง

- ตำบล นาแก อำเภอ นาแก จังหวัด นครพนม

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

โครงการ

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve