โครงการ ขุดลอกห้วยวังหิน

สถานที่ตั้ง

- ตำบล มหาชัย อำเภอ ปลาปาก จังหวัด นครพนม

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

โครงการ

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve