โครงการ จัดหาแหล่งน้ำเพื่อช่วยเหลือ ราษฎรนิคมสร้างตนเองลำปาว (งานก่อสร้างสถานีสูบน้ำ)

สถานที่ตั้ง

- ตำบล ภูดิน อำเภอ เมืองกาฬสินธุ์ จังหวัด กาฬสินธุ์

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

โครงการ

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve