โครงการ อุโมงค์ผันน้ำ"ละยังภูมิพัฒน์"

สถานที่ตั้ง

- ตำบล คุ้มเก่า อำเภอ เขาวง จังหวัด กาฬสินธุ์

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

โครงการ

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve