โครงการ ติดตั้งสถานีโทรมาตรตรวจวัดสภาพอากาศอัตโนมัติพื้นที่ 3 จังหวัด คือ จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา

สถานที่ตั้ง

- อำเภอ เมืองยะลา จังหวัด ยะลา

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

โครงการ

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านคมนาคม/สื่อสาร

curve