โครงการ จัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

สถานที่ตั้ง

- ตำบล จันทร์เพ็ญ อำเภอ เต่างอย จังหวัด สกลนคร

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

โครงการ

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านการส่งเสริมอาชีพ

curve