โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยม้าอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สถานที่ตั้ง

บ้านห้วยม้า หมู่ที่ 11 ตำบล ห้วยม้า อำเภอ เมืองแพร่ จังหวัด แพร่

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

โครงการ

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve