โครงการ พัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ภูขัด ภูเมี่ยง ภูสอยดาว (2) อันเนื่องมาจากพระราชดำ

สถานที่ตั้ง

บ้านเหล่ากอหก/ บ้านนาเชื่อม /บ้านนาลึ่ง/ บ้านผักกาม/ บ้านนาเจริญ หมู่ที่ 1 ,2 ,3,4,5 ตำบล เหล่ากอหก อำเภอ นาแห้ว จังหวัด เลย

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

โครงการ

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

curve