โครงการ อ่างเก็บน้ำบ้านป่าละอูอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สถานที่ตั้ง

ตำบล ห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอ หัวหิน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

เรื่องเดิม

         สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชดำริ เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2554 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนเรศวรป่าละอู หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทรงเห็นชอบด้วยกับแนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำของกรมชลประทาน ที่จะช่วยเหลือราษฎรพื้นที่ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนเรศวรป่าละอูตามที่ นายชำนาญ มีชัย กำนันตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ ได้กราบบังคมทูลรายงานให้ทรงทราบถึงปัญหาการขาดแคลนน้ำ เพื่อการอุปโภค-บริโภคและทำการเกษตรของราษฎรตำบลห้วยสัตว์ใหญ่

ผลการดำเนินงาน ปี 2560

         กรมชลประทานจะก่อสร้างเขื่อนดินปิดกั้นลำห้วยป่าเลา ความกว้างสันเขื่อน 8 เมตร ความยาว 210  เมตร ความสูง 33 เมตร จำนวน 1 แห่ง และทำนบดินปิดช่องเขาต่ำความกว้าง 8 เมตร ความยาว 250 เมตร ความสูง 10 เมตร จำนวน 1 ระยะเวลาดำเนินงานตั้งแต่ปี 2560-2565

         ทั้งนี้กรมชลประทาน ได้ขอรับการสนับสนุนงบ กปร. ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เพื่อเริ่มต้นโครงการในการปรับพื้นที่บริเวณหัวงานโครงการ ซึ่งตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และก่อสร้างอาคารที่ทำการ บ้านพักและระบบสาธารณูปโภค

            ดำเนินการปรับพื้นที่บริเวณหัวงาน                                       ก่อสร้างอาคารที่ทำการ

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

                    เมื่อดำเนินการโครงการแล้วเสร็จ จะมีแหล่งเก็บกักน้ำขนาดความจุ 10.46 ล้านาลูกบาศก์เมตร เพื่อส่งน้ำช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่หมู่ที่ 3 และหมู่บ้านใกล้เคียงในตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ จำนวน 1,095 ครัวเรือน รวมจำนวนประชากรทั้งสิ้น 3,250 คน รวมถึงครูและนักเรียนของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนเรศวรป่าละอู ให้มีแหล่งน้ำใช้สำหรับการอุปโภค-บริโภค และสามารถส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรในช่วงฤดูฝนและฤดูแล้ง ได้จำนวน 6,490 ไร่

โครงการอ่างเก็บน้ำป่าละอูอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

มาตราส่วน 1:50,000 ระวาง 4934

 

ที่มา : กองประสานงานโครงการพื้นที่ 1

ข้อมูล ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561

 

 

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve