โครงการ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยวังกวางโตนพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สถานที่ตั้ง

- ตำบล ปวนพุ อำเภอ หนองหิน จังหวัด เลย

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

โครงการ

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve