โครงการ การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

สถานที่ตั้ง

บ้านย่ายยาว ตำบล ย่านยาว อำเภอ สามชุก จังหวัด สุพรรณบุรี

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

โครงการ

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านการเกษตร

curve