โครงการ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านท่าจันทร์

สถานที่ตั้ง

หมู่ที่ 1 ตำบล ตาขีด อำเภอ บรรพตพิสัย จังหวัด นครสวรรค์

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

โครงการ

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve