โครงการ แก้มลิงท่าฉนวนพร้อมระบบระบายน้ำ

สถานที่ตั้ง

ตำบล ท่าฉนวน อำเภอ มโนรมย์ จังหวัด ชัยนาท

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

โครงการ

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve