โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยตะกวดอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สถานที่ตั้ง

หมู่ 4 บ้านสามหลัง-ท่าลำใย ตำบล เขาโจด อำเภอ ศรีสวัสดิ์ จังหวัด กาญจนบุรี

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

เรื่องเดิม

                   พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระราชทานพระราชดำริเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2533 ความโดยสรุปว่า ควรพิจารณาก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ตามลำน้ำสาขาต่าง ๆ ของห้วยตะเพิน ในเขตอำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี และอำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี เช่น ห้วยพุตะเคียน ห้วยแม่ระวัง และลำห้วยสาขาห้วยแม่ตะกึง ห้วยตะกวด ห้วยกระพร้อย และห้วยป่าไร่ เป็นต้น เพื่อหาน้ำช่วยเหลือราษฎรให้มีน้ำทำการเพาะปลูก และอุปโภค-บริโภคตลอดทั้งปี

ผลการดำเนินงาน ปี 2560

                   กรมชลประทาน ได้ดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำลำตะเพิน อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี และอำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี แล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2542 ซึ่งอ่างเก็บน้ำ   ห้วยตะกวด เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยตะเพินเพื่อช่วยเหลือแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำของราษฎรและยังเป็นจุดผันน้ำส่งไปยังพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งขาดแคลนน้ำมาก โดยการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยตะกวด ประกอบด้วย ก่อสร้างทำนบดิน ขนาดความกว้าง สันทำนบ 6 เมตร สูง 18 เมตร ยาว 244 เมตร พร้อมก่อสร้างอาคารระบายน้ำล้น กว้าง 2 เมตร ยาว 129.65 เมตร สูง 2 เมตร และอาคารท่อส่งน้ำ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.50 เมตร ยาว 102 เมตร ปัจจุบัน อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จเดือน มิถุนายน 2561

                                      เจ้าหน้าที่ชลประทานสำรวจกำหนดศูนย์กลางทำนบดิน

                                                  เพื่อเตียมการก่อสร้างอ่างเก็บบน้ำ

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

                   เมื่อดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ จะสามารถช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกของราษฎร ที่อาศัยอยู่ในเขตโครงการประมาณ 1,230 ไร่ รวมทั้งเป็นแหล่งน้ำสำหรับอุปโภค-บริโภค และเลี้ยงสัตว์ ในฤดูแล้งของราษฎรที่อยู่อาศัยในเขตโครงการ หมู่ที่ 4 ตำบลเขาโจด จำนวน 65 ครัวเรือน 320 คน ตลอดจน นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำให้ราษฎรได้บริโภคและส่งเสริมการทำประมงหมู่บ้าน ซึ่งจะเป็นแหล่งผลิตอาหารโปรตีน เสริมสร้างภาวะโภชนาการของประชาชนให้ได้บริโภคอาหารที่มีประโยชน์และส่วนหนึ่งนำไปจำหน่ายเพื่อเป็นรายได้เสริมของครอบครัว

โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตะกวดอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ตำบลเขาโจด อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

มาตราส่วน 1: 50,000 ระวาง 4838 ll

 

ที่มา : กองประสานงานโครงการพิ้นที 1

ข้อมูล ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561

 

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve