โครงการ โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านเหล่าหมี (ตอนล่าง) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สถานที่ตั้ง

- ตำบล เหล่าหมี อำเภอ ดอนตาล จังหวัด มุกดาหาร

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

โครงการ

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve