โครงการ โครงการศึกษาผลกระทบ โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำก่ำตอนล่าง

สถานที่ตั้ง

ตำบลหนองบ่อ ตำบลน้ำก่ำ ตำบลโคกหินแฮ่ ตำบลวังยาง อำเภอนาแก อำเภอธาตุพนม อำเภอเรณูนคร อำเภอวังยาง ตำบล หนองบ่อ อำเภอ นาแก จังหวัด นครพนม

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

โครงการ

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านการเกษตร

curve