โครงการ สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

สถานที่ตั้ง

ตำบล ปากช่อง อำเภอ ปากช่อง จังหวัด นครราชสีมา

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

 

เรื่องเดิม

                สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ได้พระราชทานพระดำริกับ ศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.อภินันท์ สุประเสริฐ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในคราวเสด็จไปทรงประชุมเตรียมงานออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ และศูนย์ดูแลสุนัขจรจัด ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๙ และในคราวเสด็จไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙ สรุปความว่า ทรงห่วงใยปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า ที่เป็นปัญหาสำคัญของชาติ และทรงมีพระประสงค์ให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทย โดยต้องค่อยเป็นค่อยไป และสัตวแพทย์ควรมีบทบาทในการช่วยดำเนินการ

 

ผลการดำเนินงาน ปี 2560

                 กรมปศุสัตว์ ดำเนินการจัดหารถผ่าตัดเคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ขนาด ๒ เตียง จำนวน ๒ คัน ปัจจุบันได้ดำเนินการไปแล้วร้อยละ ๔๐ คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนธันวาคม 2560

                 กรมประชาสัมพันธ์ ดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการด้วยการจัดกิจกรรมประกวดเรียงความ กิจกรรมจัดแถลงข่าวเปิดตัวโลโก้ และ ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์วิทยุ โทรทัศน์ สื่อสังคมออนไลน์ อินโฟกราฟิก ปัจจุบันดำเนินการแล้วเสร็จ

                 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดำเนินการกิจกรรมพัฒนาระบบฐานข้อมูลโรคพิษสุนัขบ้าหนึ่งเดียว (Rabies One Data) ระยะที่ ๑ กิจกรรมโครงการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ (ค่าออกแบบ) กิจกรรมการประชุมวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก (World Rabies Day) กิจกรรมผลิตเอกสารเผยแพร่ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีให้เยาวชน ประชาชน และชุมชน กิจกรรมพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดตามสุนัข กิจกรรมการตรวจคัดกรองและเฝ้าติดตามการเกิดภูมิคุ้มกันต่อโรคพิษสุนัขบ้า และจัดทำร่างเกณฑ์มาตรฐานสถานพักพิงสัตว์สำหรับประเทศไทย ปัจจุบันได้ดำเนินการไปแล้วร้อยละ ๔๐ คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนพฤษภาคม 2561

การประชุมติดตามผลการดำเนินงาน

 

รถผ่าตัดเคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ ขนาด 2 เตียง

 

ประโยชน์ที่ได้รับ

                หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมด้านการควบคุมโรค พิษสุนัขบ้า รวมไปถึงการประชาสัมพันธ์ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการข้อมูล และการพัฒนานวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทยได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ และช่วยสนับสนุนการดำเนินงานในระยะเริ่มต้นของโครงการก่อสร้างศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดต้นแบบของโครงการ ในเขตพื้นที่อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งจะเป็นศูนย์ พักพิงสัตว์ต้นแบบของโครงการที่จะมีการจัดสร้างขึ้นในพื้นที่จังหวัดเป้าหมายอื่นต่อไป

 

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านสาธารณสุข

curve