โครงการ พัฒนาแหล่งน้ำห้วยหินพร้อมอาคารประกอบ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สถานที่ตั้ง

อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ ตำบล หนองพันทา อำเภอ โซ่พิสัย จังหวัด บึงกาฬ

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

 

โครงการพัฒนาแหล่งน้ำห้วยหินพร้อมอาคารประกอบอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ตำบลหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ

 

เรื่องเดิม

                  เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2560 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการพัฒนาแหล่งน้ำห้วยหินพร้อมอาคารประกอบ ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามที่ นายภาสกร เพชรชนะ ประธานกลุ่มผู้ใช้น้ำบ้านห้วยลึก ตำบลหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ ขอพระราชทานโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยหิน บริเวณบ้านห้วยลึก ตำบลหนองพันทา เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร (หนังสือสำนักราชเลขาธิการ ที่ รล 0008.3/7280  ลงวันที่ 3 เมษายน 2560)

 

ผลการดำเนินงานปี 2560

                 กรมชลประทาน ดำเนินการขุดลอกและเสริมคันดิน เพื่อเพิ่มปริมาณความจุเป็น 240,000 ลูกบาศก์เมตร ปรับปรุงอาคารระบายน้ำล้นและอาคารประกอบ พร้อมติดตั้งสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและเครื่องสูบน้ำ จำนวน 1 แห่ง เพื่อส่งน้ำเข้าตามแนวระบบท่อประปาเดิมที่มีอยู่ ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการเตรียมงานเบื้องต้น คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนสิงหาคม 2561

 

พื้นที่จะขุดลอกห้วยหิน

อาคารปากคลองส่งน้ำเดิม

 

ประโยชน์ที่ได้รับ

                 ทำให้ราษฎร บ้านห้วยลึก หมู่ที่ 1 ตำบลหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ จำนวน 609 ครัวเรือน  2,500 คน  มีน้ำสำหรับใช้ทำการเกษตร และอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ และสามารถส่งน้ำสนับสนุนพื้นที่ทำการเกษตรในฤดูฝน 500 ไร่ และในฤดูแล้ง 230 ไร่

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve