โครงการ ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ -กิจกรรมปรับปรุงเรือนรับรองที่ประทับและอาคารรับรอง

สถานที่ตั้ง

อำเภอ แม่สอด จังหวัด ตาก

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

โครงการ

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve