โครงการ แก้มลิงหนองซุงพร้อมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและระบบส่งน้ำ

สถานที่ตั้ง

บ้านห้วยผักขะ หมู่ที่ 4 และ 22 บ้านห้วยผักขะเหนือ ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ตำบล เซกา อำเภอ เซกา จังหวัด บึงกาฬ

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

โครงการแก้มลิงหนองซุงพร้อมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและระบบส่งน้ำ

อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

 

เรื่องเดิม

                       พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการแก้มลิงหนองซุงพร้อมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและระบบส่งน้ำ ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ขอพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำหนองซุง (สาขากุดแห่) พร้อมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า    เพื่อช่วยเหลือราษฎร หมู่ที่ 4 บ้านห้วยผักขะ และหมู่ที่ 22 บ้านห้วยผักขะเหนือ ซึ่งประสบปัญหาขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และทำการเกษตร (หนังสือสำนักราชเลขาธิการ ที่ รล 0008.3/26186 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2557)

 

ผลการดำเนินงานปี 2560

                      กรมชลประทาน ดำเนินการขุดลอกแก้มลิงหนองซุง พื้นที่ 50 ไร่ ลึก 3.50 เมตร  ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบท่อส่งน้ำ 4 สาย ความยาวรวม 4,450 เมตร และก่อสร้างบ่อพักน้ำ 1 แห่ง ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการเตรียมงานเบื้องต้น คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนมิถุนายน 2561

พื้นที่จะขุดลอกแก้มลิงหนองซุงพร้อมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและระบบส่งน้ำ

ประโยชน์ที่ได้รับ

                      ทำให้ราษฎรบ้านผักขะ หมู่ที่ 4 และ หมู่ที่ 22  ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ รวม 366 ครัวเรือน 1,710 คน มีน้ำสำหรับใช้ทำการเกษตรและอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ และสามารถส่งน้ำสนับสนุนพื้นที่ทำการเกษตรในฤดูฝน 700 ไร่ และในฤดูแล้ง 300 ไร่

 

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

curve