โครงการ อนุรักษ์พันธุกรรมและส่งเสริมพัฒนาไม้รักใหญ่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สถานที่ตั้ง

จังหวัด แม่ฮ่องสอน

รายละเอียดโครงการ ถอดบทเรียน

โครงการ

  • ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม/การศึกษา

curve